Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Пазарувай в Kaufland Стара Загора – Казански

Ето какво трябва да направиш


Участието в играта е обвързано с покупка
 

  • пазарувай в Kaufland  (гр. Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 2) на стойност над 30 стотинки в периода от понеделник, 27.05.2019 г. до неделя, 02.06.2019 г.;
  • запази своя касов бон и въведи данните (номер на каса/касиер, номер на бон, стойност на покупката и дата на касовия бон) от него във формуляра, който ще откриеш на тази страница;
  • изпрати в периода от 27.05.2019 г. до 02.06.2019 г.

Може да спечелиш

  • 10 щастливци ще спечелят ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 30 лева;
  • играта е с продължителност една седмица. Наградите ще бъдат изтеглени на 03.06.2019 г., печелившите ще бъдат уведомени по имейл и имената им ще бъдат публикувани тук.

Играта приключва на

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни. В полето "Адрес" е достатъчно да въведете населено място.

Адрес

Условия за провеждане на играта „10 години Kaufland Стара Загора-Казански“

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „10 години Kaufland Стара Загора-Казански“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/ и на „Информация“ в хипермаркет Kaufland Стара Загора-Казански с адрес град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 2.


1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Награди:

Участието в Играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

1.3.1. 10 ваучера за пазаруване на стойност 30 лв. в хипермаркети Kaufland на територията на Република България.

1.3.2. С оглед изискванията на данъчното законодателство, Kaufland България не издава фактури за продадени стоки, които са заплатени с ваучери за пазаруване.

1.4. Периодът на провеждане на играта е от 27.05.2019 г. до 02.06.2019 г. („Период на провеждане”).

1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България само и единствено в хипермаркет Kaufland Стара Загора-Казански с адрес град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 2.


1.6. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с Условията.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност най-малко 0,30 лв. в хипермаркет Kaufland Стара Загора-Казански с адрес град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 2 в периода на провеждане на играта и попълнило коректно и изпратило на kaufland.bg/sz-kazanski онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни, както и данни от касовия бон от съответната покупка.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да са направили покупка на стойност най-малко 0,30 лв. в хипермаркет Kaufland Стара Загора-Казански с адрес град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 2 в периода на провеждане на играта, да попълнят коректно и да изпратят на kaufland.bg/sz-kazanski онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни, както и данни от касовия бон от съответната покупка.

3.2. Участниците следва да пазят касовите бонове, с които участват в Играта, тъй като в случай че спечелят награда, следва да представят касовия бон при връчване на наградата.

3.3. Един касов бон може да бъде регистриран на онлайн платформата на Играта само веднъж.

3.4. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай, че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.5. В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с данни от касова бележка от посочения търговски обект на Kaufland България с адрес град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" 2, издадена в периода на провеждане.

3.6. При непълни и неверни данни на участник в играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с касови бонове, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите Условия начин.

3.7. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.8. За участие в тегленето за разпределение на награда: ваучер за пазаруване, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: номер на каса/касиер, номер на бон, стойност на покупката, дата на касовия бон, две имена (име и фамилия), населено място и e-mail.

3.9. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

3.10. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник не е запазил печелившия касов бон и не може да получи своята награда.

3.11. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна („ваучер“) на стойност 30 лева.

4.2. Играта е с продължителност една седмица. Наградите са 10 ваучера, всеки на стойност 30 лева.


4.3. Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 02.06.2019 (неделя). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.4. Наградите ще бъдат теглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 03.06.2019 г.

4.5. Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

4.6. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.7.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.8. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

4.9. Имената на спечелилите участници, номер и дата на печеливш касов бон и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участниците.

4.10. Награди се изпращат на спечелилите участници на посочен от тях адрес. В случай че участниците не желаят да посочат адрес, наградата може да бъде изпратена до офис на дружеството, осъществяващо куриерски услуги, определено от Организатора. Конкретният офис се посочва от участника и следва да бъде на територията на Република България.

4.11. В случай че спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес при първо посещение, куриерите, използвани от Организатора, оставят съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как спечелилият може да се свърже с куриерите. Ако участникът не осъществи връзка с тях в рамките на 10 дни, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура. В случай че спечелилият участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес, вследствие на което куриерът не е успял да го посети, участникът губи правото да получи спечелената награда и правото да получи наградата преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо който се прилага описаната процедура.

4.12. Ако спечелилият участник е посочил офис на куриерска фирма за получаване на наградата и не се е явил за получаването й в срок до 14 дни или не се свърже с куриерите в този срок, за да бъде уточнен друг ден за предаване на наградата, спечелилият участник губи правото си да получи наградата и правото да я получи преминава върху всеки следващ резервен печеливш участник, спрямо когото се прилага същата процедура.

4.13. Наградата се получава лично от спечелилия участник.

4.14. При получаване на съответната награда, спечелилият участник удостоверява самоличността си пред куриера, представя за проверка на куриера касовия бон, с който е спечелена наградата и подписва документ, удостоверяващ предаването на наградата.

4.15. Участникът губи правото да получи наградата, при неизпълнение на всяко от следните условия:
•    не удостовери самоличността си с документ за самоличност;
•    няма навършени 18 години;
•    не подпише документ за получаване на наградата;
•    не представи на куриера печелившия касов бон.
 
Разходите по доставката на наградата са за сметка на Организатора.


4.16. Организаторът поема разноските, непосредствено необходими за предоставянето на наградите. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3.  Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и e-mail.

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Личните данни на участниците ще бъдат обработвани от доставчик на куриерски услуги във връзка с връчване на наградата. Лицата ще бъдат предварително уведомени за конкретните обработващи.

5.8. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място  на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата https://kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите.

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни, , достъпна на: https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“

5.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.