Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Пловдив, благодаря, че пръв ме прие преди 13 години в България:)

Ето какво трябва да направиш


Участието в играта е обвързано с покупка
 

 • пазарувай в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на град Пловдив в периода от понеделник, 07.10.2019 г. до неделя, 27.10.2019 г.;
 • запази своя касов бон, снимай го и прикачи снимката във формуляра, който ще откриеш на тази страница от понеделник, 07.10.2019 г.;
 • попълни с коректна информация онлайн формуляра и го изпрати в периода от 07.10.2019 г. до 27.10.2019 г.

Може да спечелиш

 • 30 щастливци ще спечелят ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойността на своя касов бон, но на стойност не по-висока от 300 лева;
 • играта е с продължителност три седмици. Наградите ще бъдат теглени в три етапа, след края на всяка от седмиците, съответно на 14, 21 и 28.10.2019 г. Печелившите ще бъдат уведомени по имейл и имената им ще бъдат публикувани тук.

Играта приключва на

Качване на снимка

Можете да качите само 1 снимка с размер до 5 мегабайта.

Тук можете да качите снимка на своята касова бележка, която показва направената от Вас покупка на два или повече от продуктите bevola®.
5 Мв
0 1
Качване

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни. В полето "Адрес" е достатъчно да въведете населено място.

Адрес

Условия за провеждане на играта „Пазарувай в хипермаркети Kaufland в град Пловдив и спечели стойността на касовия си бон“

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Пазарувай в хипермаркети Kaufland в град Пловдив и спечели стойността на касовия си бон“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Пазарувай в хипермаркети Kaufland в Пловдив и спечели стойността на касовия си бон до 300 лв.“ („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 07.10.2019 г. до 03.11.2019 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, в следните търговски обекти на Kaufland България в град Пловдив: Kaufland Пловдив-Христо Ботев-юг, ул. Македония № 97Б; Kaufland Пловдив-Гагарин, ул. Брезовско шосе № 127; Kaufland Пловдив-Христо Смирненски, бул. Пещерско шосе № 36; Kaufland Пловдив-Тракия, Цариградско шосе, бул. Цариградско шосе № 94; Kaufland Пловдив-Тракия, Освобождение, бул. Освобождение № 47.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С маркиране на отметка на онлайн платформата за участие Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

1.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер +359 2 / 42 40 700 с титуляр Алба Център ООД, ЕИК 203534666, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

2.2. Участник в Играта е всяко лице, пазарувало в изброените хипермаркети Kaufland в град Пловдив в Периода на провеждане и попълнило коректно и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни и прикачена снимка на касовия бон от съответната покупка.

 

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да пазаруват в посочените в т. 1.4. хипермаркети Kaufland в Периода на провеждане на играта.

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да запазят касовата бележка от направените покупки.

3.3. Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на играта kaufland.bg само веднъж.

3.4. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

3.5. В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с прикачена снимка на касова бележка от посочените търговски обекти на Kaufland в град Пловдив.

3.6. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), телефонен номер, населено място и имейл адрес.

3.7. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

 

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на една награда – ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна („ваучер“) на стойността на печелившата касова бележка, но на стойност до 300 лева. Ваучерът е със срок на валидност 3 месеца от датата на активация, която съответства на датата на свързване с печелившия и потвърждението от негова страна, че ще приеме наградата.

4.3. Играта ще бъде разделена на три етапа. Наградите във всеки етап са по 10 ваучера на стойност до 300 лева, или общо 30 ваучера на стойност до максимално 300 лева всеки ваучер. Един участник може да спечели само един от общо 30-те ваучера, предвидени като награди в настоящата Игра.

4.4. Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани за участие в Играта чрез онлайн платформата на Играта най-късно до:

 • 23:59 часа на 13.10.2019 (неделя) – за етап 1;
 • 23:59 часа на 20.10.2019 (неделя) – за етап 2;
 • 23:59 часа на 27.10.2019 (неделя) – за етап 3;

Формуляри, изпратени след този час на посочените дати, няма да участват в тегленето на награди за съответния етап.

4.5. Наградите ще бъдат теглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена на Организатора: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето. Тегленето на печеливши участници ще се провежда на седмична база, както следва:

 1. 14.10.2019 г. – първо теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 07.07 до 23:59 часа в неделя на 13.10.2019);
 2. 21.10.2019 г. – второ теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 14.07 до 23:59 часа в неделя на 20.10.2019);
 3. 28.10.2019 г. – трето теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 21.07 до 23:59 часа в неделя на 27.10.2019);

4.6. Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

4.7. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с телефонно обаждане до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.8.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

4.10. Имената на спечелилите участници, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с Участниците.

4.11. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 седмици от провеждане на тегленето.

4.12. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни и печелившата касова бележка. Упълномощеното лице подписва декларация.

4.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2.  Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът има определено длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: dataprotection@kaufland.bg и пощенски адрес: „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233.

5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. При непредоставяне или оттегляне на предоставено съгласие във връзка с Играта от физическо лице участието му в Играта ще бъде невъзможно.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и имейл адрес.

5.6. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на Алба Център ООД, ЕИК 203534666, за целите на свързване и уведомяване за печалба на награда по възлагане на Организатора.

5.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

- две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година, считано от теглене на наградите;

- за счетоводни и данъчни цели данните на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.

5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:  

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);    

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

5.9. Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в играта;

5.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html

5.11 За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

 

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.
Изтегляне на продукт

Производителят Weulbier-Kosmetik GmbH изтегля като предпазна мярка следните продукти:

Bevola Душ гел Манго & Праскова 500 мл
и Bevola Душ гел Дива роза 500 мл