Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Диви и щастливи

Ето какво трябва да направиш


Участието в играта не е обвързано с покупка
 

  • Гледай тук трейлъра на филма и отговори на въпроса във формата, която ще намериш по-долу на страницата.
  • Попълни данните си и изпрати формата до 27.10.2019 г.

Може да спечелиш

  • 1 щастливец ще спечели колата на инспектор Донев от филма
  • 50 ваучера за двама за посещение на прожекция на филма

 

Играта приключва на

Какво казва инспектор Донев (Александър Сано) в началото на трейлъра на филма Диви и щастливи?

  • В кой град би желал да гледаш филма, ако спечелиш ваучер за прожекция?

    Можеш да видиш списък на градовете, в които ще има прожекции, в точка 4.6. в правилата за участие по-долу във формата.

Формуляр за участие

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни. В полето "Адрес" е достатъчно да въведете населено място.

Обръщение
Адрес

Условия за провеждане на игра „ДИВИ И ЩАСТЛИВИ“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта „Диви и щастливи“ („Играта“).
1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).
1.3. Играта се провежда от 05.10.2019 г. до 27.10.2019 г. („Период на провеждане”). Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват да ги спазват безусловно.
1.4. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV. НАГРАДИ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта, в това число в тегленето на печелившите участници.
2.2. Участник в Играта е всяко лице, регистрирало се за участие на kaufland.bg/divi-shtastlivi и отговорило на поставения там въпрос, свързан с филма „Диви и щастливи“, в рамките на Периода на провеждане.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието в Играта НЕ Е обвързана с покупка.
3.2. За участие в Играта желаещите лица трябва да отговорят на следния въпрос: „Какво казва инспектор Донев (Александър Сано) в началото на трейлъра на филма Диви и щастливи?“ и да се регистрират за участие в играта на kaufland.bg/divi-shtastlivi в рамките на Периода на провеждане.
3.3. В тегленето на наградите участват само лица, участвали в Играта, които имат право да участват съгласно горната т. 2.1. и са изпълнили и двете изброени в т. 3.2. по-горе условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да участва неограничен брой пъти, като обаче ще участва само веднъж в тегленето на наградите.
3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използване на технически и други средства и методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да премахне от Играта неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат вече изтеглена награда.

IV. НАГРАДИ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване от един участник на една от следните награди:
а.  Един от 50 ваучера  за прожекция по избор на филма „Диви и щастливи“. Всеки ваучер съдържа два билета за филма и е валиден от 29 ноември 2019 г. до 31.12.2019 г или докато филмът е на екран. Ваучерът НЕ важи за прожекции на филма преди тази дата.
или
б. Автомобилът, който инспектор Донев (героят на Александър Сано) шофира във филма „Диви и щастливи“. Модел: BMW 5, рег номер: СВ 5526 НН.
4.2. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 2.1. и т. 3.2. по-горе условия, в присъствието на комисия, състояща се от служители от отдели „Маркетинг“, „Ревизия“ и „Право и съответствие“ на Организатора.
4.3. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички валидни, отчетени в системата регистрации, отговарящи на Условията.
4.4. Само печелившите участници ще бъдат уведомени – чрез телефонно обаждане и/ или имейл. Всеки един от печелившите участници ще получи ваучер, предоставен от Kaufland.  Филмът “Диви и щастливи“ ще се излъчва в следните киносалони: „Cinemax“ – град Благоевград, „Forum“ –  град Ботевград, „Cinema City“ – град Бургас, кино „Икар“ – град Добрич, „Paradiso“ – град Гоце Делчев, „Paradiso“ – град Хасково, „Пазарджик“ – град Пазарджик, „Cinema City“ – град Пловдив, „Faces“ – град Пловдив, „Eccoplex“ – град Пловдив, „Cinema City“ – град Русе, „Royal“ – град Мездра, „Royal“ - град Бяла Слатина, Общински драматичен театър – град Кюстендил, „Агликина Поляна“ – град Сливен, „Мобилно кино“ – град Видин, „Търговище“ – град Търговище, „Враца“ – град Враца, „Монтана“ – град Монтана, „Латона“ - град Шумен, „Латона“ - град Силистра, „Латона“ - град Разград, „Латона“ - град Казанлък, „Лъки“ - град Пловдив, „Люмиер“ – град София, „Одеон“ – град    София, „Дом на киното“ – град София, „Г8“ – град София, „Евро Синема“ – град София, „Елит“ - град Ямбол, „Arena DeLuxe“ – град София, „Arena The Mall“ – град София, „Арена Плевен“ – град Плевен, „Cinegrand PCS“ – град София, „Cinegrand SRM“ – град София, „Cinema City Mall Sofia“ - град София, „Cinema City Paradise Center“ - град София, „Cinema City Varna“ – град Варна, „Arena Park Mall Stara Zagora“ – град Стара Загора, „Cinema City“ - град Стара Загора, „Arena Markovo Tepe“ - град Пловдив, „Arena Mall Varna“ - град Варна, „Arena Grand Mall Varna“ - град Варна, „Фестивален и конгресен център‘ - град Варна, „Forum Veliko Tarnovo“ – град Велико Търново, „Космос‘ - град Ловеч, Кино „Петър Слабаков“ - град Каварна, „Кинополис“ – град Габрово, „Кинополис“ – град Карлово, „Кинополис“ - град Плевен, „Кинополис“ – град Велико Търново, „Пайнер“ – град Димитровград, „Еккоплекс“ – град Сандански. За да гледа филма, печелившият участник е нужно да представи ваучера на касите на киното, в което има прожекции и в което желае да го гледа. Организаторите не носят отговорност, ако филмът не се прожектира в най-близкото до участника кино.
4.5. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен участник.
4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.
4.7. Имената на спечелилите участници, както и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с, и изрично потвърждение от страна на, участниците, че се съгласяват с това обявяване.
4.8. Наградата, съобразно т. 4.1, се предоставя от „Продуцентска къща Спирит ЕООД“, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписваният, ЕИК: 200644890 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Коломан 1, наричано за краткост Спирит.  Спирит поема всички разноски, необходими за физическото предоставяне на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до посоченото място на получаването, нотариални такси, такса вписване, такси за регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата лек автомобил, доколкото такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник. Спечелилият участник носи отговорност за последващата регистрация на промяната на собствеността пред органите на КАТ. При желание от страна на печелившия да получи служебна бележка от Спирит, той/тя следва да предостави на Спирит необходимите за това лични данни в съответствие със ЗДДФЛ.  Печелившият участник подписва договор със Спирит, посредством който се запознава с всички специфики на автомобила, който получава като награда за участието си в промоцията на Kaufland. Чрез този договор печелившият участник освобождава Спирит от всякаки претенции от страна на законовите органи в случай на неправилна употреба на наградата.
4.9. Участниците, спечелили ваучер за двоен билет за прожекция по избор за на филма „Диви и щастливи“, ще могат да получат своите награди на посочен от тях адрес. За получаване на наградите печелившите участници следва да предоставят на служител на спедиторската компания валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на своите данни с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.
4.10. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата, с изключение на наградата лек автомобил, може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.
4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия.
5.2. Организаторът обработва личните данни на участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът е назначил длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: dataprotection@kaufland.bg и пощенски адрес: „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233.
5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.
5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. При непредоставяне или оттегляне на предоставено съгласие във връзка с Играта от физическо лице участието му в Играта ще бъде невъзможно.
5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена (име и фамилия), а на печелившите също и населено място и посочен физически адрес за доставка на наградата, както и имейл адрес и телефонен номер за връзка.
5.5. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на Спирит за целите на осигуряване на наградите, спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора. Личните данни, свързани с получаването и прехвърлянето на собствеността върху лекия автомобил ще бъдат обработвани единствено от Спирит.
5.6. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за срокове, както следва:
- две имена на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от 1 (една) година от приключване на Периода на провеждане при наличие на предоставено съгласие;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите могат да бъдат съхранявани от Спирит за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до (1) един месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до (1) един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.
След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.
5.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:
а) оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани, когато обработката се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;
5.8. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;
5.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат  онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html.
5.10. За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби), и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
6.4. Всички участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).
6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
7.2. Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
7.3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.
Изтегляне на продукт

Производителят Weulbier-Kosmetik GmbH изтегля като предпазна мярка следните продукти:

Bevola Душ гел Манго & Праскова 500 мл
и Bevola Душ гел Дива роза 500 мл