Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

По пътя към приключенията

Ето какво трябва да направиш


Участието в играта по никакъв начин не е обвързано с участието в лоялната програма на Ducati. Участието в играта не е обвързано с покупка.

  • от 18.03. до 26.05.2019 г., включително, вземи талон за участие от Информация или на каса в хипермаркети Kaufland
  • изтрий скреч полето от талона, което съдържа уникален код. Регистрирай кода във формуляра на тази страница
  • пази регистрирания талон до приключване на играта

Може да спечелиш

  • 1 бр. мотоциклет Ducati Monster 797
  • 1 бр. уикенд за двама в Италия
  • 1 от 5 велосипеда Ducati by Bianchi

 


Играта приключва на

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни. В полето "Адрес" е достатъчно да въведете населено място.

Адрес

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
"По пътя към приключенията"


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Кампанията „По пътя към приключенията“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/ и на „Информация“ във всички хипермаркети Kaufland на територията на Република България.

1.2. Кампанията се състои от 2 (две) на брой ОТДЕЛНИ по същество рекламни активности:
1. ИГРА, НЕОБВЪРЗАНА с извършване на покупка;
2. Лоялна програма със събиране на точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на определени продукти с марка Ducati на преференциални цени. Лоялната програма Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА;

Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с участието в Лоялната програма!
Всеки участник има право самостоятелно да прецени дали да участва в едната или в двете активности – част от Кампанията!

1.3. Организатор на Лоялната програма е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“), а на Играта, необвързана с покупка - KLR-EVROPA, вписано в Бизнес регистъра на Словения с регистрационен номер 6832601000, в гр. Копер 6000, ул. Анкаранска Сеста 7Б. (KLR-Evropa d.o.o., Ankaranska cesta 7B, SI-6000 Koper, Slovenia, Tel: +386 (0)5 902 87 58; E-mail: info@klr-europe.com - „KLR-EVROPA“) с техническото съдействие на „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД.

1.4. Награди в Играта, необвързана с покупка. Продукти на преференциални цени в Лоялната програма.

1.4.1. Награди в ИГРАТА, НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА:
Участието в Играта без покупка дава възможност за спечелване на една от следните награди:
А) Една голяма награда – мотоциклет Ducati Monster 797;
Б) Един уикенд за двама в Италия;
В) Един от 5 (пет) велосипеда Ducati by Bianchi.
Наградите в Играта се предоставят от KLR-EVROPA, вписано в Бизнес регистъра на Словения с регистрационен номер 6832601000, в гр. Копер 6000, ул. Анкаранска Сеста 7Б. („KLR-EVROPA“).
1.4.2. Продукти на преференциални цени в Лоялната програма:
В т. 3.2 от настоящите Условия са посочени продуктите, които могат да бъдат закупувани на преференциални цени при събиране на точки в рамките на Лоялната програма.


1.5. Периодът на провеждане на Кампанията е от 18.03.2019 г. до 26.05.2019 г. („Период на провеждане”).
По отношение на Лоялната програма периодът 18.03.2019 г. – 26.05.2019 г. е периодът, през който могат да бъдат събирани промо точки. Събраните промо точки могат да бъдат използвани до 09.06.2019 г.

1.6. Талон за участие в Играта. Паспорт за събиране на точки в Лоялната програма.
1.6.1. Талон за участие в Играта без покупка за спечелване на описаните в т. 1.4.1 награди, може да бъде получен безплатно на гише Информация или на касите в магазини Kaufland. Талонът съдържа уникален код, който може да бъде регистриран на kaufland.bg/ducati само в посочения в т. 1.5 период. Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко посещение.
1.6.2. Паспорт за участие в Лоялната програма може да бъде получен на гише Информация или на касите във всеки магазин Kaufland.

1.7. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland - София, Видин, Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали, Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград, Дупница и Велико Търново, както и чрез интернет страницата на Kaufland България: https://www.kaufland.bg/.

1.8. Участието в която и да е от рекламните активности на Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с Условията.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД,  „Кауфланд Сървис“ ЕООД или KLR-EVROPA, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА:

3.1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА, НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА:

3.1.1. Участието в Играта се извършва чрез талон, който може да бъде получен безплатно на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен на територията на Република България.
3.1.2. Талонът за участие се предоставя и безплатно и за получаването му не се изисква извършването на покупка.
3.1.3. Всеки участник има право да получи само по един талон при всяко посещение.
3.1.4. Талонът, съдържащ код за регистрация, с който може да се участва за спечелване на някоя от описаните в т. 1.4.1. награди чрез Играта без покупка, не може да се използва за събиране на промо точки в Лоялната програма.
3.1.5. За участие в Играта за наградите по т. 1.4.1 е необходимо участникът да изтрие скреч полето от талона, което ще разкрие уникален код. Кодът следва да се регистрира на kaufland.bg/ducati в периода от 18.03.2019 г. до 26.05.2019 г.

В случай че бъдете определен за печеливш, пазете талона до получаване на наградата!

3.1.5. За участие в тегленето за разпределение на награда е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.
3.1.6. Всеки участник има право да участва в Играта с повече от един талон.
3.1.7. При непълни и неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с талони, различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите правила начин.
3.1.8. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни талони, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник
3.1.9. За участие в тегленето за разпределение на наградите, описани в т. 1.4.1, е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да предостави, са: две имена (име и фамилия), населено място, имейл и телефонен номер.
3.1.10. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.
3.1.11. KLR-EVROPA или Kaufland не носят отговорност, в случай че участник не е запазил печелившия талон и не може да получи своята награда.

3.2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЛОЯЛНА ПРОГРАМА:

3.2.1. Участието в Лоялната програма се извършва чрез паспорт, който може да бъде получен безплатно на „Информация“ или на каса във всеки един хипермаркет Kaufland, разположен на територията на Република България.
3.2.2. За участие в Лоялната програма е необходимо участникът да събере промо точки след осъществяване на покупки в магазините на Kaufland. За всеки похарчени 10 лв. в магазините на Kaufland, на касите при плащане участникът има право при поискване да получи един стикер, който да разположи в своя паспорт.
3.2.3. При събрани 5 промоточки участникът може да се възползва и да закупи един от следните продукти на преференциална цена:
1. Чанта за рамо Ducati – за 18.99 лв. при редовна цена 47.99 лв.;
2. Външна батерия – преносима Ducati – за 19.99 лв. при редовна цена 49.99 лв.;
3. Възглавница за пътуване Ducati – за 17.99 лв. при редовна цена 44.99 лв.;
4. Възглавница за врат Ducati – за 17.99 лв. при редовна цена 44.99 лв.;
5. Спортна кърпа Ducati – за 14.99 лв. при редовна цена от 37.99 лв.;
3.2.4. При събрани 10 промоточки участникът може да се възползва и да закупи на преференциална цена:
1. Куфар Ducati за ръчен багаж с колела – за 99.99 лв. при редовна цена 249.99 лв.;
2. Куфар с колела Ducati – за 129.99 лв. при редовна цена 324.99 лв.;
3. Спортен сак Ducati – за 39.99 лв. при редовна цена 99.99 лв.;
4. Раница Ducati – за 39.99 лв. при редовна цена 99.99 лв.;
5. Чадър Ducati с обратно затваряне – за 29.99 лв. при редовна цена 74.99 лв.;
6. Джобен мултифункционален инструмент – клещи Ducati – за 26.99 лв. при редовна цена от 67.99 лв.;
7. Джобен мултифункционален инструмент – чукче Ducati – за 39.99 лв. при редовна цена от 99.99 лв.;
8. Термос Ducati – за 24.99 лв. при редовна цена от 62.99 лв.
3.2.5. За покупка на продуктите ще следва да се представи попълнен със съответния брой промо точки паспорт.
3.2.6. Закупуването на продуктите на преференциална цена може да се извършва до 09.06.2019 г.
3.2.7. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един паспорт.
3.2.8. Всеки от продуктите може да бъде закупен на редовната му цена без промоточки или на промоционална цена, при представяне на необходимия брой точки.

3.3. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел I период, независимо от това дали паспорт или талон за играта се намират у участник или не.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА, НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по раздел III.3.1 и отговаря на изискванията по раздел ІІ от настоящите Условия, има право да участва в Играта без покупка.
4.2. Всяка от наградите по т. 1.4.1 ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус.
4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на 27.05.2019 г. след обработване на всички подадени талони за участие.
4.4. Участникът, спечелил награда, ще бъде уведомен до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградата чрез телефонно обаждане на посочения при регистрация за участие телефонен номер за спечелването на награда и за уточняване на мястото и начина за нейното получаване.
4.5. Спечелилият награда следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, нот. заверка на подпис или друго, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, предостави необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.
4.6. В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил награда, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.
4.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от телефонен номер 02/80 82 025.
4.8.  Участници, с които не може да се осъществи контакт в рамките на 5 дни, губят правото да получат наградите си. В такъв случай Организаторът или упълномощено от него лице се свързва с резервен Участник.
4.9. KLR-EVROPA или Kaufland не носят отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от KLR-EVROPA или Kaufland причини.
4.10. Имената на печелившите участници, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (https://www.kaufland.bg/).
4.11. Наградата се получава лично от спечелилия участник.
4.12. При получаване на награда спечелилият участник удостоверява самоличността си и представя талона, съдържащ кода, с който е спечелена наградата, и подписва документ, удостоверяващ предаването на наградата.
4.13. Участникът губи правото да получи наградата, при неизпълнение на всяко от следните условия:
•    не удостовери самоличността си с документ за самоличност;
•    няма навършени 18 години;
•    не подпише документ за получаване на наградата;
•    не представи талона за участие с уникалния код или кодът не съвпада с този, представен за регистрация;
•    не се яви за получаване на наградата.
4.14. KLR-EVROPA поема разноските, непосредствено необходими за предоставянето на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването, включително нотариални такси, такса вписване, такси за регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник.
4.15. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Кампанията участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.
5.2. Личните данни на всички Участници в Играта, необвързана с покупка, се обработват в съответствие с действащото законодателство и за целите, посочени в настоящите Условия.
5.3.  Kaufland, обработва лични данни на Участниците за целите на Играта без покупка във връзка с регистрацията на участниците и тегленето на печелившите и резервните участници. Лични данни на печелившите и резервните участници ще бъдат обработвани и от KLR-EVROPA във връзка с тегленето и връчване на наградите. Kaufland действа като звено за контакт за субектите на данни до момента на връчване на наградите.
5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес от провеждане на играта.
5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработване на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, KLR-EVROPA или Kaufland могат да продължат обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване,, легитимен интерес и др..
5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта без покупка, са: две имена (име и фамилия),  населено място, телефонен номер и e-mail. За нуждите на прехвърляне на собствеността върху наградите, могат да бъдат обработвани и други данни на печелившите, съгласно действащото законодателство, за което печелившите ще бъдат допълнително предварително уведомени.
5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от KLR-EVROPA или Kaufland  могат да бъдат разкривани от тях за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори/обработващи лични данни на територията на Европейския съюз, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на звеното за контакт - Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска изтривнане на свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска ограничаване обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до компетентния орган за защита на лични данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни. За Република България компетентен орган е Комисията за защита на личните данни.
5.9. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;
5.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на: https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“.
5.11. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.
5.12. Участието в Лоялната програма не изисква обработване на лични данни на участниците.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Kaufland / KLR-EVROPA не носят отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията, включително са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
Kaufland / KLR-EVROPA не носят отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
6.2. Kaufland / KLR-EVROPA не носят отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградите.
6.3. Kaufland / KLR-EVROPA има право да прекрати Кампанията изцяло или частично, по всяко време, поради технически причини, свързани с Кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Kaufland / KLR-EVROPA, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Kaufland / KLR-EVROPA  могат да предявят претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
6.4. Kaufland / KLR-EVROPA не носят отговорност и не са длъжни да водят кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).
6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Kaufland / KLR-EVROPA си запазват правото да премахват всякакво съдържание, което смятат за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Kaufland / KLR-EVROPA ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
6.7. Kaufland / KLR-EVROPA не носят отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. Визуализацията на награди върху рекламните материали, талона и паспорта за участие е примерна. Възможни са разлики с оригиналните награди/ продукти.
7.2.. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Kaufland / KLR-EVROPA.
7.3. Задълженията на Kaufland / KLR-EVROPA на Кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
7.4. Kaufland / KLR-EVROPA  определят правилата на съответната активност в Кампанията едностранно и имат право да ги изменят и допълват по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.
7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.