Данните за филиала се зареждат.

Вашите данни се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Условия за провеждане на игра "Емоджи приказка"

І. Общи условия

1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта " Емоджи приказка" ("Играта").

2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, жк. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220, представлявано от неограничено отговорния си съдружник "Кауфланд България" ЕООД, ЕИК 131058063 ("Кауфланд България" или "Организатора").

3. Играта се провежда от 09:00 часа на 08.08.2018 г.  до 23:59 часа на 12.08.2018 г.   („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

6. Участие в Играта се допуска само при спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема и ще спазва настоящите Условия.

7. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, чрез които целенасочено се увеличава шансът за получаване на награда. 

ІІІ. Условия за участие

8. В периода на провеждане на играта на стената на Facebook страницата на Kaufland България (https://www.facebook.com/kaufland.bulgaria/) ще бъде публикуван пост, обявяващ Играта.

За да участва в Играта, потребителят следва да:

- публикува коментар под поста, обявяващ играта, в който да опише любимата си българска приказка само с помощта на емоджи символи.

9. В рамките на периода на Играта един Участник може да участва еднократно, независимо от броя коментари, които е публикувал.

IV. Награди

10. Наградата, която един от всички Участници в Играта може да спечели при спазване на условията за участие, уредени в раздел II и III по-горе, е както следва:

Един от три ваучера за пазаруване във всеки един от хипермаркетите на Kaufland България на стойност 20 лв.

11. Всеки един участник има право да получи само една награда от описаните в т. 10.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. Всеки участник има право само на една награда.

V. Определяне на печелившите Участници

14. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 13.08.2018 г. чрез жребий на случаен принцип.

В жребия за наградата ще бъдат включени само Участниците (Facebooк ID), отговарящи на условията на Играта посочени в т.8, раздел ІІІ. Условия за участие.

15. Печелившите Участници, заедно с техните Facebook профили, (Facebook ID) се обявява до 18:00ч. на 13.08.2018 г . като допълнение към правилата за участие на https://www.kaufland.bg/igri     

16. Участниците, спечелили награда, трябва да се свържат с Организатора, чрез имейл на facebook@kaufland.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на обявяване по начина, описан в предходната т.15, и да потвърдят желанието си да получат награда, както и да предоставят данни във връзка с получаване на наградата (име и фамилия, телефонен номер за връзка и адрес, където Участникът би желал да получи наградата). Организаторът доставя наградата до посочения от Участника адрес до 30 (тридесет) дни от получаване на имейла за потвърждение.

17. Организаторът има право да изпрати в лично съобщение до Facebook профила на участника информация, че е изтеглен в томболата за настоящата игра и да запознае Участника с условията за получаване на наградата описани в настоящите условия за участие в играта.

18. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с посочената в т. 15 информация в срок от 5 работни дни от обявяването, както и ако печелившият Участник откаже да получи наградата или в случай, че има нарушаване на настоящите Условия от страна на избрания за печеливш Участник, Участникът губи правото да получи наградата си. При получаване на наградата, печелившият Участник следва да се легитимира с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето.

19. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави наградата по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

20. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат с Facebook/ съответния интернет сървър. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или техническа неизправност на компютъра, използван от участника.

21. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/или промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

22. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

23. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник адрес, които се поемат от Организатора. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

24. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

25. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

26. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

27. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, използване на фалшиви профили или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. Лични данни

28. Личните данни на всички участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

29. Организаторът в качеството си на администратор на личните данни обработва личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта участниците се съгласяват да предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

30. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Играта на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

31. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.