Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Условия за провеждане на игра "Улови БИО-то"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта „Улови БИО-то“ („Играта“).

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Играта се провежда от 20.02.2020 г. до 27.02.2020 г. („Период на провеждане”). Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.4. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV. НАГРАДИ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта, в това число в тегленето на печелившите участници.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с профил в платформата www.instagram.com, което е взело участие в играта на Kaufland България в Instagram съгласно условията за участие по-долу.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участието в Играта НЕ Е обвързано с покупка.

3.2. На 20.02.2020 г. Kaufland България ще публикува в официалния си Instagram профил (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/) видео с различни биопродукти и с предизвикателство потребителите на платформата да направят скрийншот само на един от тези продукти. В рамките на следващите 7 дни, потребителите ще могат да направят скрийншот на въпросния продукт и да го изпратят като съобщение на Kaufland Bulgaria в Instagram, за да се включат в играта.

3.3. В раздаването на наградите участват само участници в Играта, които имат право да участват съгласно горната т. 2.1 и са изпълнили и формулираното в т. 3.2 по-горе условие. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да изпраща неограничен брой съобщения, но съответно ще участва само веднъж в тегленето на наградите.

3.4. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на технически и други средства и методи, различни и/ или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат изтеглената награда.

IV. НАГРАДИ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на един от 10 пакета с подбрани биопродукти, както следва:

·         K-Bio Пълнозърнести пене ригате 500 г

·         K-Bio Oризови вафли с морска сол 130 гр

·         K-Bio Кокосово масло 220 мл

·         K-Bio Сироп от канадски клен 250 мл

·         K-Bio Млечен шоко крем дуо 400 г

·         K-Bio Мюсли 5 вида ядки 500 г

4.2. Участниците могат да се включат в играта в официалния Instagram профил на Kaufland България (https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/)  в Периода на провеждане, т.е. в рамките на 7 дни от момента на публикуването на първото стори.

4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници,  отговарящи на условията по т. 2.1 и изпълнили условието за участие по т. 3.2, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.4. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички съобщения в Instagram, отговарящи на Условията.

4.5. Kaufland България ще се свърже с печелившите участници чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.

4.6. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва със следващият в класирането участник.

4.7. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8. Профилите на спечелилите участници, както и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на Kaufland България (https://www.facebook.com/kaufland.bulgaria/), както  и на официалната интернет страница (www.kaufland.bg).

4.9. Печелившите участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. За получаване на наградите печелившите участници следва да предоставят на служител на куриерска компания валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

4.10. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2. Организаторът обработва личните данни на участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът е назначил длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: dataprotection@kaufland.bg и пощенски адрес: „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233.

5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

5.4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена (име и фамилия), профил в социалната платформа Instagram, вкл. снимка, ако такава е налична в профила на участника, а на печелившите също и населено място и посочен физически адрес за доставка на наградата, както и телефонен номер.

5.5. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници (следващите в класирането участници), ще бъдат предадени на куриер за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

Единствено за целите на теглене на случаен принцип на печеливши лица потребителските (профилни) наименования на участниците в социалната мрежа Instagram ще бъдат предадени на посочената в т. 4.3. по-горе комуникационна агенция. All Channels Communication няма да получат от Организатора достъп до никаква друга лична информация за и относно участниците.

5.6. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за срокове, както следва:

- профилно име на печелившите участници (без снимка) ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от 1 (една) година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до (1) един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.

5.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

а) оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

5.8. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

5.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат  онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html.

5.10. За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат със съответния интернет сървър и/ или социалната платформа Instagram. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби), и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

7.6. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Instagram, или друга социална мрежа.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19