Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Специално за теб, слънчице

Какво е необходимо, за да участваш


Участието в играта не е обвързано с покупка
 

Ако си се регистрирал успешно като потребител в портала "Ние сме семейство" до 08.02.2021 г., в периода до 08.04.2021 г. отговори на двата въпроса в приложения по-долу онлайн формуляр, попълни необходимите данни в него и го изпрати.

Може да спечелиш

Наградите са 200 подаръчни кутии "Ние сме семейство". Кутиите са два вида, като печелившите сами ще изберат коя от двете кутии желаят да получат, според възрастта на своето слънчице.

Ще бъдат изтеглени 100 печеливши във възрастовата категория 0 до 2 години и 100 печеливши във възрастовата категория 2 до 6 години.

Подаръчната кутия за деца от 0 до 2 години съдържа:

  • Козметични продукти марка bevola®
  • Лигавник с избродирано първо име на детето
*Бродира се първото име на детето, като то може да бъде с дължина до 14 символа

Подаръчната кутия за деца от 2 до 6 години съдържа:

  • Перилен препарат с марка K-Classic
  • Продукти bevola® за лична употреба
  • K-Favourites Мюсли

Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени в в периода 12-15.04.2021, а наградите ще изпратим за наша сметка по куриер до посочен от печелившия адрес. Всички печеливши ще получат известие на подадения от тях във формуляра за участие имейл адрес, в отговор на него ще могат да посочат желаната награда, както и адреса за доставка.

Пълните правила на кампанията можете да видите във формуляра на страницата по-долу или тук (pdf). Успех! :)


Играта приключва на

Използвали ли сте продукти на марката bevola®?

Изберете отговора, който желаете да дадете, като маркирате кръгчето пред него.
  • Моля, споделете с нас една или две теми, за които бихте желали да чуете лекция в портала „Ние сме семейство“.

    Въведете Вашия отговор в празното поле.

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес


УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Специално за теб, слънчице“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Кампанията „Специално за теб, слънчице“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Кампанията е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията е от 08.02.2021 г. до 08.04.2021 г. („Период на провеждане”).

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на Република България.

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Кампанията има всеки потребител, регистриран в портала „Ние сме семейство“ към началото на Периода на провеждане, 08.02.2021 г., с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

2.2. Участник в Кампанията е всяко лице, попълнило коректно и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с отговори на въпроси и необходимите данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Кампанията желаещите трябва да попълнят коректно онлайн формуляр на www.kaufland.bg, който съдържа въпроси (Затворен въпрос: „Използвали ли сте продукти на марката bevola®? (Да/Не)”;  Отворен въпрос: „Моля, споделете с нас една или две теми, за които бихте желали да чуете лекция в портала „Ние сме семейство“.”) и данни за лицето, попълващо формуляра, и да го изпратят в рамките на Периода на провеждане на Кампанията чрез натискане на бутон „Изпрати“.

3.2. Всеки участник има право да участва един път и може да спечели само една награда.

3.3. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

4.2. Участието в Кампанията дава възможност за спечелване на следната награда: 1 от 200 подаръчни кутии. Ще бъдат изтеглени 100 печеливши с деца на възраст от 0-2г. и 100 печеливши с деца на възраст от 2-6г. Визуализациите на подаръчните кутии в рекламни материали по повод кампанията са илюстративни, като е възможно да има промяна в предметното съдържание на кутиите.

4.3. В подаръчна кутия за деца от 0-2 год. възраст са включени козметични продукти марка bevola® и лигавник с избродирано първо име на детето. (бродерията може да включва до 14 символа).

4.4. В подаръчна кутия за деца от 2-6 год. възраст са включени перилен препарат марка KLC, продукти bevola® за лична употреба и мюсли K-Favourites.

4.5. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Кампанията най-късно до 23:59 часа на 08.04.2021 г. (четвъртък). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.6. В  периода 12.04.2021г. – 15.04.2021г. Kaufland България ще изтегли печелившите участници, отговарящи на условията за участие, като ще бъдат изтеглени 100 печеливши във възрастовата категория 0-2г. и 100 печеливши във възрастовата категория 2-6г. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.7. Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка (адрес и телефонен номер), като отговорят на имейла, уведомяващ ги, че са спечелили в срок до 10 (десет) работни дни от получаването му. Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.8. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.9. Име на родител, малко име на дете и град на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg). С потвърждаването, че е запознат с условията на кампанията и изпращането на онлайн формуляра, Участникът заявява и своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на kaufland.bg.

4.10. Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочен от печелившия адрес.

4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез отбелязването на полето за потвърждение, че са запознати с условията на Кампанията, Участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия обработване на техните лични данни.

5.2. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и единствено за целите, посочени в настоящите Условия – участие в Кампанията, както и последващо предоставяне на награда на печелившите участници.

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Кампанията, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – предоставено съгласие.

5.5. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Кампанията. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Кампанията, са: две имена (име и фамилия), и имейл адрес, а спрямо печелившите също и населено място и адрес за доставка, както и телефонен номер.

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Кампанията или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

5.8. Събраните във връзка с участие в Кампанията лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

- две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година, доколкото е налице изрично съгласие за целите на публикуване;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, с изключение на свързаната с регистрацията на портала „Ние сме семейсто“ обработка.

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Кампанията, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение).

В допълнение, всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство по отношение защита на личните му/ й данни.

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Кампанията;

5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: https://www.kaufland.bg/lichni-danni.html.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Кампанията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е актуалното българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19