Данните за филиала се зареждат.

Вашите данни се зареждат.

Пазаруването е игра

Пазаруването в Kaufland вече е игра! В периода от 02.10. до 31.10.2017 г. включително, пазарувайте в нашите хипермаркети в цялата страна и при покупка за над 25 лева може на момента да спечелите една от 10 000 награди на стойност между 2 и 20 лева под формата на скречкарти за пазаруване.

Ако на скречкартата Ви има код, можете да участвате в теглене за разпределението на следните награди:

  • 50 награди х 1 000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване);
  • 20 LED TV SHARP 40”;
  • 20 iPhone 7 RED Special Edition, 128 GB.

Необходимо е единствено да регистрирате кода от скречполето на своята карта, като попълните коректно приложения по-долу на страницата онлайн формуляр. Може да участвате в играта неограничен брой пъти, като регистрирате различни кодове от различни скречкарти. Повторно регистрирани и невалидни кодове няма да взимат участие в тегленето на наградите.

Пазете всички скречкарти, които сте регистрирали онлайн, до края на играта, както и касовия бон, срещу който сте получили скречкартата.  Ако спечелите, можете да получите наградата си само при предоставяне на печелившата скречкарта и касовия бон.

Играта приключва на

Изображение на скречкарта

І. Общи условия
1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на Играта "Пазаруването е игра" ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland България – www.kaufland.bg и на място във всички филиали.
2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 ("Kaufland" или "Организатора").
3. Периодът на провеждане на играта е от 02.10.2017 г. до 31.10.2017 г. („Период на провеждане”).
4. Интернет страницата, чрез която се реализира играта, е www.kaufland.bg.
5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.
6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. Право на участие
7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").
8. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България и е изпратило коректно попълнен според Условията онлайн формуляр за участие със своите лични данни и данните от скречкартата, която е получило на касата.

ІІІ. Условия за участие
9. Участието в Играта е обвързано с покупка.
10. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.
11. На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност, Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има възможност да спечели на момента една от 10 000 награди за еднократно пазаруване в хипермаркети Kaufland.
12. В случай че скречкартата не е печеливша, Участникът може да участва в теглене за разпределението на допълнителни награди.
13. За участие в тегленето Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скречполето, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес www.kaufland.bg.
14. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
15. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име, фамилия, населено място и имейл адрес.
16. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни кодове от различни скречкарти.
17. Кодът от една скречкарта може да бъде регистриран само веднъж.
18. С регистрирането на кода от скречкартите участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от Kaufland за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.
19. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта. Предходното условие не се отнася за наградите за еднократно пазаруване, които се печелят на момента.
20. Регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на допълнителните награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на съответната седмица участват в тегленето за разпределението на допълнителните седмични награди.
21. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. Награди
22. Всеки Участник, който е направил покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формуляр за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели една от седните награди:
23. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

23.1.Награди, които се печелят на момента и служат за еднократно пазаруване в хипермаркети Kaufland, разпределени, както следва:

•    4000 награди х 2 лв.;
•    3000 награди х 5 лв.;
•    2000 награди х 10 лв.;
•    1000 награди х 20 лв.

23.2. Награди, които се печелят след теглене на печелившите, разпределени, както следва:

•    50 награди х 1000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland);
•    20 LED TV SHARP 40”;
•    20 iPhone 7 RED Special Edition, 128 GB.

24. Всеки Участник с печеливша скречкарта печели на момента една от 10 000 награди на стойност между 2 и 20 лв., описани в т. 20.1 от настоящите Условия.
25. Печелившите Участници на останалите награди ще бъдат теглени на случаен принцип в Централното управление на Kaufland  от комисия в състав – представители на следните звена: „Реклама и връзки с обществеността“, „Клиентски мениджмънт/Ревизия“ и „Право и съответствие“ и ще бъдат оповестявани на седмична база.
26. Тегленията ще се проведат, както следва:

26.1. Теглене на 09.10.2017 г.:
•    12 награди по 1000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland);
•    5 бр. LED TV SHARP 40”;
•    5 бр. мобилни телефона iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition, 128 GB.

26.2. Теглене на 16.10.2017 г.:
•    12 награди по 1000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland);
•    5 бр. LED TV SHARP 40”;
•    5 бр. мобилни телефона iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition, 128 GB.

26.3. Теглене на 23.10.2017 г.:
•    13 награди по 1000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland);
•    5 бр. LED TV SHARP 40”;
•    5 бр. мобилни телефона iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition, 128 GB.

26.4. Теглене на 02.11.2017 г.:
•    13 награди по 1000 лв. (под формата на ваучери за пазаруване в хипермаркети Kaufland);
•    5 бр. LED TV SHARP 40”;
•    5 бр. мобилни телефона iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition, 128 GB.

27. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.
28. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
29. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.
30. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника.
31. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на redaction@kaufland.bg.
32. Печелившите Участници от гр. София могат да получат своята награда в Централното управление на Kaufland България, намиращо се в гр. София 1233, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А.
33. Печелившите Участници от страната могат да получат своята награда в посочен от тях предварително хипермаркет на Kaufland България.
34. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди като следва да предоставят на служител на Kaufland България печелившата скречкарта, с която са участвали в Играта, касовия бон, срещу който са получили скречкартата, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия.
35. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
36. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.
37. Печелившите участници на награди на стойност над 30 (тридесет) лв. са освободени от данък върху дохода на физическите Лица, който ще бъде платен от Организатора. Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30 (тридесет) лв. да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившите ще могат за използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
38. При невъзможност да се предостави печелившата скречкарта и касовия бон, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник.
39. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.
40. Печелившите скречкарти и наградите по 1000 (хиляда) лв. следва да се използват до 01.10.2022 г.

V. Лични данни
41. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
42. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.
43. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
44. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
45. С регистрирането на кода от скречкартата участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

VI. Отговорност
46. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
47. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
48. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
49. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник хипермаркет на Kaufland.
50. Организаторът не носи отговорност в случай на изчерпване на наличностите от скречкарти в даден търговски обект. В тези случаи Организаторът се задължава да осигури допълнителни количества скречкарти в следващия работен ден.
51. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
52. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
53. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. Други
54. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: redaction@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
55. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
56. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.
57. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
58. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.
 

Вижте повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и се съгласявам с условията за обработка на данните ми, посочени в точка "Newsletter" на правилата за защита на личните данни

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.