Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Празнуваме 1 година Kaufland Card с големи награди

Участието не е обвързано с покупка

✓ В Кампанията автоматично участват всички вече регистрирани в Програмата Kaufland Card, както и тези, които регистрират дигитална и/или физическа Kaufland Card в периода до 11.06.2023 г.
Имаш регистрирана дигитална и/или физическа Kaufland Card? Значи участваш в тегленето автоматично.
Нямаш регистрирана дигитална и/или физическа Kaufland Card? Виж тук повече за лоялната програма, регистрирай своята Kaufland Card и ще участваш автоматично в тегленето.

Наградите, за които участваш без покупка:

 • 1 автомобил марка Audi, модел Q5 Sportback или
 • 1 от 5 скутера PIAGGIO 1+ E5 FOREST MIX или
 • 1 от 3 скутера PIAGGIO 1+ E5 SUNSHINE MIX или
 • 1 от 2 скутера PIAGGIO 1+ E5 ARTIC MIX

Участието е обвързано с покупка

✓ В периода от 15.05. до 11.06. пазарувай с Kaufland Card за поне 40 лв.
Завърти Колелото на наградите в приложението на Kaufland, K-App и виж дали печелиш.
Следващо завъртане ще отключиш със следваща покупка на стойност поне 40 лв. не по-рано от следващия календарен ден.

Наградите, за които участваш с покупка:

 • 142 000 купона за артикули на специална цена от 0,01 лв.
 • 20 000 купона за артикули на специална цена от 1 лв.
 • 40 000 купона за -50% отстъпка от стандартната цена на избрани артикули
 • 5 000 купона за 2 лв. отстъпка при покупка над 40 лв.

✓ Пълните условия на играта можеш да видиш тук:
 

Условия за провеждане на играта "1 година с Kaufland Card"

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „1 година с Kaufland Card“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 00:00:00 часа на 15.05.2023 г. до 23:59:59  на 11.06.2023 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

3. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели една от посочените по-долу награди:

I. Награди, чиято възможност за спечелване НЕ Е ОБВЪРЗАНА  С  ПОКУПКА  („МЕХАНИКА 1“):

 • 1 автомобил марка Audi, модел Q5 Sportback или
 • 1 от 5 скутера PIAGGIO 1+ E5 FOREST MIX или
 • 1 от 3 скутера PIAGGIO 1+ E5 SUNSHINE MIX или
 • 1 от 2 скутера PIAGGIO 1+ E5 ARTIC MIX

3.2. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип между 12.06. и 16.06.2023 г. , от независим екип на Kaufland в Германия.

3.3. Участниците, спечелили една от наградите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

3.3.1. Печелившите участници, спечелили една от наградите, ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

3.3.2. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Ако Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни с резервния Участник, наградата няма да бъде предоставена.

3.3.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

3.3.4. Печелившите на награда автомобил или скутер следва да окажат необходимото съдействие за получаване на наградата, като се явят да я получат в уговорено място и час, сключат съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, да предоставят необходимите данни и да удостоверят писмено, че са получили наградата.

В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил автомобил или скутер, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.

3.3.5. Имената на спечелилите награда, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България – kaufland.bg след успешно свързване с тях.

3.3.6. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

3.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

II. Награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  стойност  минимум  40 лв. и използване на Kaufland Card („МЕХАНИКА 2“):

 • 142 000 купона за артикули на специална цена от 0,01 лв.
 • 20 000 купона за артикули на специална цена от 1 лв.
 • 40 000 купона за -50% отстъпка от стандартната цена на избрани артикули
 • 5 000 купона за 2 лв. отстъпка при покупка над 40 лв.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I.Условия за участие за спечелване на награди, които НЕ СА ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  („МЕХАНИКА 1“):.

4.1. За участие в тегленето за наградите описани в чл.3, т. I. не е необходимо да бъде използвана Kaufland Card по какъвто и да е начин, включително за пазаруване. Достатъчно е единствено да има съществуваща регистрация или да се създаде нова регистрация до 23:59:59 на 11.06.2023 г. в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card съгласно Общите условия, публикувани на https://www.kaufland.bg/kaufland-card.html

4.2. В Кампанията автоматично участват всички вече регистрирани в Програмата Kaufland Card съгласно Общите условия за участие в Програмата, публикувани на https://www.kaufland.bg/kaufland-card.html., както и тези, които направят регистрация до 11.06.2023 г.

4.3. Всеки участник, в рамките на Играта, има възможност да спечели само една от обявените награди в чл.3, т. I.

4.4. Правото на участие не подлежи на прехвърляне, прихващане или замяна с парична компенсация

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

II. Условия за участие за спечелване на награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  стойност  минимум 40 лв. и използване на Kaufland Card („МЕХАНИКА 2“):

4.5. Първата покупка за деня на стойност поне 40 лв. с използвана дигитална Kaufland Card или физическа Kaufland Card, добавена към Kaufland Card профил в мобилното приложение на Kaufland, отключва възможност за завъртане на Колелото на наградите в мобилното приложение, валидно 48 часа. „Завъртане“ на колелото се извършва чрез натискане на символа на „Колелото на наградите” в приложението на Kaufland, след което чрез кликване върху бутона „Завърти“ „Колелото на наградите“ ще започне да се върти автоматично, като в края на завъртането се съобщава дали въртенето е печелившо и каква награда се получава. Със завъртането може да бъде спечелена една от наградите, изброени в точка 3, подточка II. „Колелото на наградите“ може да се завърти само веднъж дневно. Повторно пазаруване на стойност минимум 40 лв в рамките на деня не отключва допълнителен шанс за въртене. Допълнителен шанс не се отключва и при по-висока сметка.

4.6. Следваща възможност за завъртане на „“Колелото на наградите” се отключва при следваща покупка от поне 40 лв., която трябва да бъде направена не по-рано от следващия календарен ден след предишната покупка, с която се е отключила възможност за завъртане на „“Колелото на наградите”.

4.7. Правото на участие не подлежи на прехвърляне, прихващане или замяна с парична компенсация.

4.8. Наградите се теглят автоматично на случаен принцип и участникът веднага научава дали печели. Съществува вероятност да не бъдете изтеглен като печеливш.

4.9. Печеливши купони за отстъпка, изброени в чл. 3, т.II.  ще бъдат показани на спечелилия участник изключително като цифров купон в неговия Kaufland Card профил в раздел „Моите купони“ в неговото приложение Kaufland и могат за бъдат използвани при следните условия:     

- купонът може да се използва във всички магазини Kaufland в България;

- купонът трябва да бъде активиран и използван през посочения на купона период на валидност;

- купонът трябва да бъде използван през посочения в него период на валидност;

- купонът трябва да бъде активиран преди покупката чрез натискане на бутон „Активирай“ в приложението, на уебсайта kaufland.bg или на клиентските терминали в магазините;

- правата по купона не могат да бъдат прехвърляни на трети лица и да бъдат разменяни за плащане в брой;

   - купонът не може да бъде разпечатан

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в
настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с
действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на
личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

5.4. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта.
Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: номер на Kaufland Card карта, две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и/или имейл адрес. Данните на печеливши участници, които ще бъдат обработвани са: три имена, ЕГН, населено място, телефонен номер и/или имейл адрес.

5.7. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници, ще бъдат предадени на: Медияпост Хит Мейл България ЕООД, ЕИК BG131468795, външен партньор на Организатора в качеството му на Обработващ лични данни за целите на свързване и уведомяване за печалба на награда по възлагане на Организатора, както и с цел уговаряне на дата и час за получаване на спечелената награда.

5.8. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него и в изпълнение на императивни нормативни разпоредби.

5.9. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове както следва:

- три имена и населено място на печелившите участници на една от наградите, които не са обвързани с покупка, ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от 1 (една) година след успешно свързване с всички печеливши;

- за счетоводни и данъчни цели данните на печелившите участници ще бъдат съхранявани от Kaufland за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани от Kaufland за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани от Kaufland за срок до 1 (един) месец, считано от тегленето, респективно обявяване на печелившите на една от наградите, които не са обвързани с покупка на интернет страницата на Kaufland.

5.10. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: info@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни с действие занапред, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засяга обработването на лични данни до момента на оттеглянето. В случай на оттегляне на съгласието личните данни на субекта на данни ще бъдат изтрити и/или ще спрат да се използват за целите, конкретизирани тук, освен ако  администраторът не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел
защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба пред надзорния орган по защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg), в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни, както и по всяко време могат да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора (dataprotection@kaufland.bg).

5.11. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

5.12. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:
https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“.

5.13. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

6.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.4. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.

Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

7. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикува първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

Дигитална Kaufland Card

Можеш лесно да активираш Kaufland Card на смартфона си. Изтегли безплатното приложение K-App от Google Play или App Store. Ако вече имаш клиентски профил в приложението, влез в него. Ако все още нямаш такъв, регистрирай се. Кликнеи върху иконата на Kaufland Card в долната част на екрана и попълни краткия формуляр. Готово! Твоята дигитална Kaufland Card е активна!

Дигиталната карта носи повече предимства:

 • Лесна справка за актуални купони и налични точки
 • Дигитален касов бон
 • Допълнителни игри с награди
 • Информация за оферти

Физическа Kaufland Card

Твоята физическа Kaufland Card ще получиш на Информация във всеки от нашите хипермаркети. Регистрирай я директно на клиентския терминал в хипермаркета. За да го направиш, сканирай своята карта на клиентския терминал. Създай своя Kaufland Card профил и продължи, като попълниш необходимата информация.

Физическа Kaufland Card можеш да регистрираш и от удобството на дома си. Необходимо е да я активираш на нашия уебсайт www.moiat.kaufland.bg. Създай своя Kaufland Card профил и продължи, като попълниш необходимата информация. Не забравяй да потвърдиш e-mail адреса или номера на мобилния телефон, които си използвал при регистрацията. Твоята Kaufland Card ще бъде активирана само след това потвърждение.