Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Игра "15 години Kaufland България"

Участието в играта е обвързано с покупка.

Ето как да участваш

В периода от 01.02. до 21.03.2021 г. за всеки 30 лв. от своя пазар можеш да получиш една скречкарта на каса. Изтъркай полето и разбери дали печелиш моментна награда. Ако откриеш код, то ти можеш да го регистрираш тук и да играеш за една от големите награди – златна монета.

Може да спечелиш

А) моментна награда – общият брой на моментните награди е 400 000:

  • 203 350 награди по 1 лв.;
  • 150 000 награди по 2 лв.;
  • 15 000 награди по 3 лв.;
  • 15 000 награди по 4 лв.;
  • 15 000 торби за многократно пазаруване;
  • 1500 бр. подаръчни кошници с продукти;
  • 150 бр. хладилници Liebherr 43X13 в комплект с награда ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.;
  1. Наградите под форма на торбички за многократно пазаруване ще бъдат давани на Информация в хипермаркетите на Kаufland срещу предоставяне на печеливша скречкарта;
  2. Наградите подаръчни кошници и хладилници в комплект с ваучер за пазаруване ще бъдат раздадени на печелившите участници след обаждане на посочения на скречкартата и в Условията телефонен номер – +359 2 8082025 до 28.03.2021 г.

Б) големи награди – регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на големите награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът, както и в тегленето на една допълнителна голяма награда в края на Играта, в случай че не е бил изтеглен като печеливш за голяма седмична награда.

Наградите са 15 златни монети, разпределени както следва:

Седмични големи награди: По 2 златни монети на календарна седмица за периода 01.02.2021 – 21.03.2021 г.

Допълнителна голяма награда: Една златна монета, теглена след приключване на всички регистрации за периода 01.02.2021 – 28.03.2021 г., като право на участие имат само неспечелилите до момента регистрирани уникални номера.


Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл и имената им ще бъдат публикувани тук.

Легенда на символите от скречкартите

О – главна буква „о“
о – малка буква „о“
Ø – цифрата нула


Играта приключва на

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА "15 години Kaufland България"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „15 години Kaufland България“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.
1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС №
BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика,
ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).
1.3. Периодът на провеждане на играта е от 01.02.2021 г. до 21.03.2021 г. („Период на
провеждане”)
.
1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република
България, във всички търговски обекти на Kaufland.
1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С
участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и
съгласен с условията.
1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите
Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в
Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с
изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд
Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи
до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели
участие в организацията и провеждането на Играта.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум
30 (тридесет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на
Република България.
3.2. За всеки 30 лв. от стойността на покупката, участникът има право да получи по
една скречкарта.
3.3. На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност,
Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има
възможност да спечели една от 400 000 моментни награди - карта за еднократно
пазаруване в хипермаркети Kaufland или друга предметна награда от описаните в Раздел IV „Награди“.
3.4. Всички скречкарти, които не са печеливши за моментни награди, съдържат код, с който може да се участва за спечелване на една от големите награди.
3.5. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
3.6. За участие в тегленето на големите седмични награди Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скречполето на скречкартите, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес
3.7. Уникалният код на скречкартата може да бъде регистриран в онлайн платформатана играта само веднъж.
3.8. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скречкарти, но в рамките на Играта може да спечели само една от големите награди. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.
3.9. Регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на седмичните големи награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът в периода 01.02.2021-21.03.2021. Така всички кодове, регистрирани до неделя в 23:59 часа, на съответната седмица в периода 01.02.2021-21.03.2021, участват в тегленето за разпределението на  по две големи седмични награди.
3.10. Кодовете регистрирани в периода 22.03-28.03.2021, както и всички регистрирани кодове, които не са били изтеглени като печеливши за голяма седмична награда, имат право да участват в тегленето на една допълнителна голяма награда. Така всички непечеливши кодове, регистрирани в периода 01.02.2021-28.03.2021 (до 23:59 часа на 28.03.2021), участват в тегленето на една допълнителна голяма награда.
3.11. За участие в тегленето за разпределение на големите награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V„Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.
3.12. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1/ 3.2 от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.
4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:
А) моментни награди – общият брой и видът на моментните награди е:

-    203 350 награди по 1 лв.;
-    150 000 награди по 2 лв.;
-    15 000 награди по 3 лв.;
-    15 000 награди по 4 лв.;
-    15 000 торби за многократно пазаруване;
-    1500 бр. подаръчни кошници с продукти;
-    150 бр. хладилници Liebherr 43X13 в комплект с награда ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.;


-    Наградите на стойност от 1 лв., 2 лв, 3 лв и 4 лв са под формата на скречкарта, която може да бъде използвана като еднократно разплащателно средство при следващо пазаруване в хипермаркет на Kaufland. При покупка под стойността на наградата, Организаторът не дължи връщане на остатъка до пълния размер на наградата.
-    Ваучерите на стойност 100 лв., които се предоставят в комплект с хладилник Liebherr 43X13, служат като разплащателно средство за многократно пазаруване в хипермаркети Kaufland. Ваучерът за пазаруване може да бъде използван като разплащателно средство при следващо пазаруване, като не е необходимо да бъде усвоен наведнъж.

Наградите под форма на ваучери за пазаруване и скречкарти, служещи като
разплащателно средство, са с ограничена валидност и могат да се използват за пазаруване в хипермаркети Кaufland до 30.06.2021 г. Ваучерите и скречкартите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. В случай че не се използва цялата сума в срок до 30.06.2021 г., остатъчната сума не може да бъде разменена за паричната си равностойност.
Наградите ще бъдат предоставяни както следва:
-    Наградите под форма на торбички за многократно пазаруване ще бъдат давани на Информация в хипермаркетите на Kаufland срещу предоставяне на печеливша скречкарта;
-    Наградите подаръчни кошници и хладилници в комплект с ваучер за пазаруване ще бъдат раздадени на печелившите участници след обаждане на посочения на скречкартата и в Условията телефонен номер - +359 2 8082025 в срок до 28.03.2021г..
Б) големи награди - регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на големи награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът,
както и в тегленето на една допълнителна голяма награда в края на Играта, в случай че кодът не е бил изтеглен като печеливш за голяма седмична награда или е бил регистриран след 23:59 ч. на 21.03.2021 и до 23:59 ч. на 28.03.2021.
Наградите са общо 15 златни монети, разпределени както следва:
-    Седмични големи награди: По 2 златни монети на календарна седмица за периода 01.02.2021 – 21.03.2021 г.
-    Допълнителна голяма награда: 1 златна монета, теглена след приключване на всички регистрации, като право на участие имат само неспечелилите уникални кодове, регистрирани за периода 01.02.2021-28.03.2021

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на големите седмични награди следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица. Всички регистрирани кодове, които не са били изтеглени като печеливши за голяма седмична награда, имат право да участват в тегленето на една допълнителна голяма награда.
4.4. Големите награди ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели в Кауфланд: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от
тегленето.
4.5. Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 10.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 17.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 24.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 02.03.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 09.03.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 16.03.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 23.03.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 30.03.2021 г.: 1 златни монети

4.6. Имената на участниците, спечелили награда хладилник и ваучер за пазаруване няма да бъдат обявявани.
4.7. Имената на участниците, спечелили златна монета, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България - https://www.kaufland.bg/ при предоставяне на изрично съгласие от тяхна страна по време на уточнителния телефонен разговор.  При отказ от страна на участниците, ще бъдат публикувани само техните инициали и град.
4.8. Участниците, спечелили една от големите награди, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.
4.9. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Медияпост Хит Мейл България ЕООД“, ЕИК 200759164, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
4.10. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5(пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
4.11. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.
4.12. Участниците, спечелили моментна награда скречкарта за пазаруване, могат да я използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 30.06.2021 г.
4.13. Участниците, спечелили моментна награда торба за многократно пазаруване, могат да я получат в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 18.04.2021 г.
4.14. Участниците, спечелили моментна награда подаръчна кошница, ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025 и уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият Участник задължително следва да
се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия, да подпише приемо-предавателен протокол, както и да предостави печелившата скречкарта.
4.15. Участниците, спечелили моментна награда хладилник в комплект с ваучер за пазаруване на стойност 100 лв., ще получат наградата си както следва:
-  ваучер за пазаруване на стойност 100 лв.: по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025 ;
За получаване на наградата ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. печелившият Участник задължително следва да се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия и да подпише приемо-предавателен протокол.
- хладилник Liebherr 43Х13: ще бъде осигурена доставка до адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025
За получаване на наградата хладилник Liebherr 43Х13 печелившият Участник задължително следва да се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия, да подпише транспортен лист, както и да предостави печелившата скречкарта.
4.16. За наградите на стойност над 100 лв., при заявяване от участника и попълване на
декларация, Kaufland издава служебна бележка във връзка с подаване от страна на
участника на годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
4.17. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да
бъде получена от упълномощено лице чрез представянето на изрично пълномощно,
съдържащо три имена и ЕГН, както на упълномощителя, така и на упълномощеното лице, посочване на конкретната награда, която да бъде получена и подпис на упълномощителя. Упълномощеното лице подписва предвиденият за целите приемо-предавателен протокол. Кауфланд не носи отговорност при предоставяне на наградата на база неверни, заблуждаващи и/или измамни данни в пълномощното. Пълномощното, както и всякакви лични документи за верификация на лицето, се предоставят за справка с цел получаване на наградата, след което същите се връщат на притежателя им незабавно.
4.18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в
настоящите Условия.
5.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с
действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на
личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.
5.4. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.
5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за
обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква
а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на
съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в
Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът
не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по
описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта.
Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.
5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена
(име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.
5.7. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат
разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на
императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република
България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-
конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на
резервните участници, ще бъдат предадени на:
- „Медияпост Хит Мейл България ЕООД“, за целите на свързване и уведомяване за печалба на награда по възлагане на Организатора.
- „Спиди“ АД, с цел осъществяване на доставка до адрес на клиент…
- „Технополис България“ ЕАД, за целите на доставка на хладилник Liebherr 43Х13 по възлагане на Организатора.
5.8. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за
срокове както следва:
- две имена и населено място на печелившите участници на една от 15 златни монети, при предоставено съгласие, ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от 1 (една) година;
- две имена, адрес за доставка и телефонен номер на участниците, спечелили моментни награди подаръчна кошница или хладилник в комплект с ваучер и предоставили съответните данни с цел доставка на наградата ще бъдат съхранявани от „Медияпост Хит Мейл България ЕООД“ за срок не по-дълъг от 1 (една) година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на всички печеливши участници ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец, считано от теглене, респективно обявяване на печелившите на интернет страницата на Kaufland.
5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство,
чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: info@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има
право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се
извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи
копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както
и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на
коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува
законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за
обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни
да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по
друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато
обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел
защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на
данните);
Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е
налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.
5.10. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото
законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.
5.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни
от Kaufland България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:
https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“.
5.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени
съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена
последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се
свържат със съответния интернет сървър.
6.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не
само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или
техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при
неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и
неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.
6.4. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически
причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.
6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във
връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат
на технически проблеми с комуникационните системи.
6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са
възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до
Интернет).
6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление.
6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице
загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност,
въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.
Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по
какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са
имали право на такава.

VII. ДРУГИ
7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на
следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и
сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от
Организатора.
7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на
съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.
7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван
първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е
оповестена.
7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга
действителността и приложимостта на останалите условия.
7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото
българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19