Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Защита на личните данни

Основни принципи за защита на данните на www.kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Бихме желали да се чувствате сигурно и комфортно, когато влизате в нашата интернет страница. Защитата на личната Ви сфера е с висок приоритет за нас, защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

1. Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД

 ул. „Скопие“ 1А

 гр. София 1233

Телефон: 02 /  8125 000

Имейл: info@kaufland.bg

2. Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона

Цел на обработването на лични данни/Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл,  обработваме,  разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни единствено  за  конкретната целна обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. При това легитимният интерес на Kaufland произтича от интереса да се даде отговор на запитвания  на наши клиенти и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите.

Получатели/Категории получатели: Предаване на данните към трети лица извън групата на Kaufland е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени  по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване  към партньори по договор (напр. доставчици - при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи обаче преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (предложение, похвала или критика) чрез тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за срок от 90 дни произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция. Опитът показва, че по принцип след 90 дни вече няма обратни въпроси  по повод наши отговори.

3. Потребителски акаунт във www.kaufland.bg и списък за пазаруване

На тази уеб страница имате възможност да създадете потребителски акаунт (потребителски акаунт във www.kaufland.bg) и в него да поддържате и споделяте списъци за пазаруване.

Цел на обработването на данни/Правно основание: Потребителският акаунт във www.kaufland.bg е необходим, за да можете да си създадете „списъци за пазаруване” като помощен инструмент. Така виртуалният списък за пазаруване улеснява пазаруването, като вече можете предварително да събирате на едно място наличните продукти с помощта на цифровата технология. Освен това на тази уеб страница имате възможността за достъп до рецепти и да включите всички необходими за тях продукти в списъка за пазаруване с едно щракване. Можете или да разпечатате Вашия списък за пазаруване като лист за напомняне или да разрешите при пазаруването приложението на Kaufland да се показва на мобилно крайно устройство. Освен това можете да изпратите списък за пазаруване и на друг притежател на акаунт във www.кaufland.bg по имейл или WhatsApp, за да може той например да извърши пазаруването. За целта се създава линк, който Вие сами можете да изпратите чрез акаунт  в електронна поща или в WhatsApp.

За създаването на потребителския акаунт във www.kaufland.bg от Вас като задължителни се събират и използват следните данни: Вашето име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер, както и избрана лично от Вас парола. Вашият имейл адрес или телефонен номер служат единствено като потребителско име за ползването и влизането на страницата www.kaufland.bg или (ако го използвате) в приложението на Kaufland. Вашето име се използва от www.kaufland.bg единствено като възможност да се обръщаме към Вас по име. Освен това отбелязаните от Вас артикули при ползването на функцията „Списък за пазаруване” се съхраняват в потребителския акаунт във www.kaufland.bg. Обработване на Вашите данни от потребителския акаунт във www.kaufland.bg или създадените списъци за пазаруване извън рамките на описаното дотук не се извършва без изрично, отделно декларирано съгласие. Правно основание за обработването на данни в рамките на използването на потребителския акаунт във www.kaufland.bg и на списъка за пазаруване от Вас е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на Kaufland произтича от интереса на клиента да могат да му бъдат предоставени желаните разширени функции на потребителския акаунт във www.kaufland.bg.

Указание: Друга възможност е да се регистрирате за потребителския акаунт във www.kaufland.bg и в бъдеще да влизате чрез така наречения достъп от социални мрежи (напр. чрез Facebook, Twitter или Google+), за което давате отново съгласие. Допълнителни указания относно предаваните при това данни ще намерите в настоящите Основни принципи за защита на данните в раздел „Social Login/Разширено съгласие за получаване на реклама”.

Получатели/Категории получатели: Данните на Вашия потребителски акаунт във www.kaufland.bg могат да се използват в рамките на група Kaufland само от компетентните специализирани отдели за техническото  администриране на потребителските акаунти във www.kaufland.bg и за анонимни статистически анализи. Kaufland не предава данните към трети лица извън Kaufland.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: По принцип Вашите списъци за пазаруване остават съхранени за неограничен период във Вашия потребителски акаунт във www.kaufland.bg, освен ако Вие не изтриете целия си потребителски акаунт във www.kaufland.bg или отделни списъци за пазаруване. Имате възможност по всяко време да поискате изтриване на Вашия потребителски  акаунт във www.kaufland.bg. Можете да  направите това по имейл до Центъра за обслужване на клиенти на Kaufland  чрез подаване на заявка за изтриване. След това Вашият потребителски акаунт във www.kaufland.bg бива незабавно изтрит, респ. се анонимизира (чрез изтриване на цялата идентифицираща информация).  Впоследствие Вие можете по всяко време отново да регистрирате нов потребителски акаунт във www.kaufland.bg. Ако не ползвате Вашия потребителски акаунт във www.kaufland.bg в продължение на три години, ние автоматично го изтриваме, ако Вие не възразите срещу това. Моля, имайте предвид, че с изтриването на Вашия потребителски акаунт във www.kaufland.bg се изтрива и Вашият потребителски акаунт в приложението на Kaufland.

4. Social Login (Достъп от социални мрежи)

Цел на обработването на данни/Правно основание: Ние Ви предлагаме възможността да се регистрирате и да влезете в www.kaufland.bg или в приложението на Kaufland чрез Вашия профил във Facebook, Google+ или Twitter (Social Login). В този случай не е необходима допълнителна регистрация за потребителски акаунт във www.kaufland.bg на тази уеб страница. По-скоро Вашият потребителски акаунт в социална мрежа (Google+, Facebook или Twitter) се свързва с потребителския акаунт във www.kaufland.bg, така че можете да се идентифицирате в потребителския акаунт във www.kaufland.bg и да влезете в него с Вашия потребителски акаунт в социалната мрежа. Предимството за Вас е, че не трябва да помните нова парола за потребителския акаунт във www.kaufland.bg. При свързването ние автоматично получаваме от Facebook Inc., Twitter Inc., респ. Google Inc. следната информация:

 • Числов идентификационен номер на социалната мрежа,
 • Име и фамилия
 • Пол
 • Потребителско име в Twitter, Google +, респ. Facebook
 • Бил ли е акаунтът проверен (verified), напр. „Да”
 • Линк към Вашия публичен профил в избраната услуга за социална мрежа.

Правно основание за обработването на Вашите данни в рамките на ползването на опцията за достъп от социални мрежи е представеното по-долу Ваше съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от  ОРЗД. В случай че ползвате услугата за достъп от социални мрежи Вие се съгласявате с описаното по-долу събиране, обработване и използване на Вашите данни:

В рамките на процедурата за достъп от социални мрежи давам съгласието си следните данни да бъдат предоставени от оператора на ползваната от мене услуга за социална мрежа (Twitter, Facebook или Google+) на Kaufland:

 • Числов идентификационен номер на социалната мрежа,
 • Име и фамилия
 • Пол
 • Потребителско име в Twitter, Google +, респ. Facebook бил ли е акаунтът проверен (verified), напр. „Да”


Kaufland може да съхранява тези данни в моя личен „потребителски акаунт във www.kaufland.bg” и да ги използва единствено за целите на регистрацията и лично обръщение в потребителския акаунт. Известно ми е, че при ползването на услугата за достъп от социални мрежи операторът на съответната услуга за социална мрежа автоматично получава информация за това, че на www.kaufland.bg с моя акаунт е свързан потребителски акаунт във www.kaufland.bg.
Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време чрез имейл до redaction@kaufland.bg, като това ще породи действие занапред. В такъв случай след това Вие няма да можете да ползвате повече функцията за достъп от социални мрежи, а трябва да се регистрирате по обичайния начин за потребителски акаунт във www.kaufland.bg. Всички съхранени до този момент на основание това Ваше съгласие данни за Вас се изтриват.

Моля, информирайте се допълнително относно достъпа чрез профил в Twitter, Facebook и/или Google+ и настройките на личната сфера на Вашия акаунт в социалната мрежа от Указанията за защита на данните и Условията за ползване на Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy), респ. Google+ (http://www.google.com/policies/privacy).

Получатели/Категории получатели: Данните на Вашия потребителски акаунт във www.kaufland.bg по принцип са достъпни само за специализираните отдели в рамките на Kaufland, на които е възложена поддръжката на страницата www.kaufland.bg и на потребителските акаунти във www.kaufland.bg. Данни не се предават на трети лица извън групата на Kaufland.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Данните от достъпа от социални мрежи се съхраняват до деклариране на оттегляне на съгласието и се използват, както е описано.

5. Игри с награди

Цел на обработването на данни/Правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди на Kaufland на нашата интернет страница, от нашия бюлетин или чрез приложението на Kaufland. Доколкото в специални принципи за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата). В случай, че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. В случай на предоставяне на декларация за съгласие извън това в рамките на игра с награди, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за базирано на съгласието обработване на данни. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. Подробности във връзка с това в такива случаи са определени в специалните основни принципи за защита на данните на съответната игра с награди. При това легитимният интерес на Kaufland произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само определен отдел в рамките на Kaufland, който е провел конкретната игра с награди. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват. При предметни награди данните на печелившите се съхраняват за времето на законово определените срокове за предявяване на гаранционни претенции, за да бъде поискана  поправка или смяна на наградата в случай на евентуален нейн дефект.

6. Съгласие за получаването на рекламен бюлетин (Newsletter) по имейл

Цел на обработването на данни/Правно основание: По различни канали (тази уеб страница, страници на игри с награди, акции, брошура в магазините, по телефона или чрез Центъра за обслужване на клиенти) Вие имате възможност да поръчате бюлетин на Kaufland. Правно основание за обработването на данни в рамките на изпращането на бюлетини е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Целта на обработването на данните в рамките на поръчката на бюлетина на Kaufland е информирането на абонатите на бюлетина относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на група Kaufland. След изпращането на формуляра за поръчка Вие получавате от нас имейл с линк за потвърждение (double opt в процедурата). Ако в срок от 7 дни щракнете върху получения в имейла линк, Вие сте регистриран за получаването на бюлетина. Това Ви се показва чрез отвеждане на страницата за потвърждение на Kaufland.

С потвърждаването на регистрацията Вие потвърждавате Вашето съгласие за обработването на Вашите данни за посочените в декларацията за съгласието цели. При липса на съгласие или без активиране на линка за потвърждение, за съжаление, не можем да Ви изпращаме бюлетини.

Щом се регистрирате за получаването на безплатния бюлетин на Kaufland, Вие се съгласявате, “Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД  да обработва Вашия имейл адрес и страната, в която живеете, като задължителна информация, за да може да Ви се изпраща валидния за Вашата страна бюлетин на Kaufland по имейл, и за да бъдете информирани в този бюлетин относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на група Kaufland. Освен това Вие се съгласявате, по съхраняваните за Вас  данни да определим най-близкия до Вашето местоположение филиал на Kaufland и да го добавим при потвърждение от Вас към съхраняваните за Вас данни за бюлетина, за да можем да Ви показваме свързаните с този филиал предложения в бюлетина (подробна информация за това ще намерите в глава „Автоматична търсачка на филиали” от правилата за защита на данните). Освен това Вие се съгласявате ние да съхраняваме информация, откъде сте започнали процеса по поръчката на бюлетина (напр. от формуляра за контакти, формуляр за игра с награди или директно от страницата за регистрация за получаване на бюлетина), за да можем да оптимизираме възможностите за поръчка на бюлетина. Ако при регистрацията Вие предоставите доброволно опционална информация за Вас (обръщение, име, фамилия), Вие се съгласявате ние да използваме тези данни, за да включим персонално обръщение във Вашия бюлетин.

По всяко време можете да оттеглите съгласието за поръчката на бюлетина на Kaufland с действие занапред, като активирате съответния линк за отписване в някой от бюлетините или изпратите имейл до redaction@kaufland.bg. След това повече няма да получавате бюлетини. Освен това по всяко време можете да променяте или изтривате незадължителни данни. Линк за това ще намерите в долната част на бюлетина. Вследствие на това предоставената доброволно допълнителна информация се изтрива незабавно или се променя в съответствие с описаното в данните, които сте въвели.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на поръчката на бюлетин данни достъп има само определен отдел в рамките на Kaufland, на който е възложено разработването и обслужването на изпращането на бюлетина. Ако за осъществяване на изпращането на бюлетина се ползват услугите на обработващи лични данни, те са задължени
с договор съгласно член 28 от ОРЗД и съответно проверени за наличие на адекватни организационни и технически мерки за сигурност.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Ако оттеглите Вашето съгласие за получаването на бюлетин на Kaufland, достъпът до данните от Вашия абонаментен  акаунт се спира незабавно и след това те се изтриват. Вследствие на това вече по никакъв начин няма да получавате персонализирана реклама (напр. персонализиран бюлетин, информационни имейли или др.).

7. Автоматична търсачка на филиали

Цел на обработването на данни/Правно основание: Нашата цел е при посещението на нашата уеб страница автоматично да получавате валидни за Вашия  район актуални предложения
и информация. Затова при първоначалното зареждане на страницата от крайно устройство (компютър, преносим компютър, смартфон, таблет) тази уеб страница използва така наречената функция API за геолокация. За  целта при първото зареждане на тази уеб страница от клиент се търси различна информация за геолокация на крайното устройство (данни от GPS/данни от мрежата WLAN, в която евентуално е регистрирано устройството/геоинформация за използвания IP адрес), за да се определи местоположението на устройството. Какви конкретни данни ще бъдат използвани зависи и от настройките на Вашето крайно устройство. При това определянето на положението на Вашето устройство се извършва автоматично от браузъра, респ. операционната система на Вашето крайно устройство и не е част от обработването на данни в Kaufland. Ние не съхраняваме данните за местоположението. Те се използват само в реално време, за да се определи актуалното местоположение на най-близкия филиал на Kaufland и той да бъде предложен като релевантен филиал. Вие можете също по всяко време да променяте ръчно филиалите, предложени от търсачката на филиали. След това информацията за избрания по този начин филиал се съхранява в постоянна бисквитка (cooky) в браузъра на Вашето крайно устройство, за да получавате релевантните за Вас предложения за това място и при следващо посещение на нашата уеб страница. Правно основание за това обработване на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД  (Необходимо обработване на данни с цел показване на предполагаемо релевантна за потребителя информация). Легитимният интерес на Kaufland произтича от интереса на клиента да може да бъде показана само локално релевантната информация.

Получатели/Категории получатели: В рамките на определянето на филиал се инсталира бисквитка, която съдържа само информацията за присъединяване към Вашия филиал. Тя се прочита автоматично при следващото посещение на нашата уеб страница. Освен това по принцип никой няма достъп до информацията за това присъединяване към филиал, ако Вие не сте дали конкретно  изрично съгласие с такова съдържание пред нас.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Информацията за присъединения филиал остава съхранена в съответната бисквитка за филиал във Вашия браузър, докато изтриете бисквитката или самостоятелно изберете ръчно нов филиал.

8. Използване на бисквитки (cookies)

Администратор на данните и цели на тяхната обработка/ правни основания:

Администратор на данните, обработвани във връзка с използването на т. нар. „бисквитки“ и други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата, по отношение на всички (под)домейни на https://www.kaufland.bg, е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД.

Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се запазват и съхраняват на Вашето крайно устройство (компютър, преносим компютър, смартфон, таблет и пр.). Бисквитките не могат да нанесат вреди на използваното от Вас устройство, те не са носител на вируси, троянски коне или други зловредни софтуери. Бисквитките запазват информация, която се генерира в зависимост от конкретно използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние можем да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

Използването на бисквитки (или на други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата) служат, в зависимост от тяхната категория, за изпълнение на следните цели:

 • Функционална необходимост: Става сума за бисквитки и свързани с бисквитките технологии, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (например за да се покаже правилно страницата/желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход, например за списъка с продукти за пазаруване и т.н.).
 • Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район.
 • Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя.
 • Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб страницата и регистрираното в нея „поведение“. Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор).
В рамките на използването на бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии относно ползването на уеб страницата, в зависимост от конкретно зададената цел, се обработват в частност следните видове лични данни:
 
Функционална необходимост:
 • Потребителско въвеждане с цел запазване на записи в няколко подстраници (например избор на предпочитания от Вас филиал в търсачката);
 • Данни за удостоверяване на потребителска идентификация след влизане с потребителски данни, за да бъде предоставен достъп до оторизирано съдържание при следващи посещения (например достъп до клиентския акаунт);
 • Събития, свързани със сигурността (например идентифициране на зачестили неуспешни опити за влизане);
 • Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (например възпроизвеждане на (продуктови) видеоклипове, избрани от потребителя).
Предпочитания:
 • Задаване на индивидуална настройка на потребителския интерфейс, която не е свързана с постоянен идентификатор (например активен избор на език или специфичен дисплей на заявки за търсене или карти в търсачката на филиали).
Статистика:
 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – тип / версия на браузъра;
  – използвана операционна система;
  – референтен URL адрес (страницата, посетена преди това);
  – име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес);
  – време на заявка на сървъра;
  индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID); и
  –задействани събития на уебсайта (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (например име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и за Вашата идентичност.
Маркетинг:
 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – IP адрес;
  – индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID);
  – потенциални продуктови интереси;
  – задействани събития на уеб страницата (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (напр. име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и Вашата идентичност. Споделяме потребителското ID и свързаните с него профили за използване на трети лица, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Правното основание за използването на бисквитки относно предпочитания, статистически анализи и маркетингови цели и подобни технологии е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, б. а) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу за краткост „ОРЗД“).

Правните основания за използването на функционални бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии са в чл. 6, параграф 1, б. б) и б. е) от ОРЗД, т.е. обработваме Вашите данни за целите на легитимните ни интереси, а също така и за да Ви предоставим нашите услуги в процеса на иницииране и/или изпълнение на договорни отношения.

8.1 Уеб проследяване чрез Adobe Analytics

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информацията, която се получава на нашата уеб страница по време на ползването й (страницата, от която е файлът, името на файла, датата и часът на заявката, прехвърляното количество данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен”, „Файлът не е намерен” и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър и анонимен IP адрес - съкратен с последните три цифри), се използва от нас за  администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашите уеб страници към Вашите потребности, за показването на реклама на уеб страницата (показване на информация за продукти в съответните полета на тази уеб страница, които съответстват на Вашето поведение на кликване върху www.kaufland.bg), и за отклоняване на неправомерни заявки на нашето уеб съдържание. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на поместването им. Затова оторизираното от нас предприятие Adobe Systems GmbH запазва постоянна бисквитка във Вашия уеб браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно повторно разпознаване на Вашия браузър при ново посещение на тази уеб страница. Това служи за целите на рекламата, изследването на пазара и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

Данните, които се събират и обработват чрез технологията на Adobe Analytics, не се използват за идентификация на посетителите. Също така данните, съхранявани в бисквитката, не се използват за непосредствено установяване на самоличността на посетителя.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни чрез постоянната бисквитка, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за оптимизиране на своята уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

По всяко време можете да възразите, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Adobe Systems GmbH с помощта на постоянната бисквитка. За целта трябва само да щракнете върху съответния линк тук (или по-долу в т. 8.6) и да отправите Вашето възражение на страницата, която ще достигнете чрез линка. В такъв случай Adobe помества във Вашия браузър постоянна бисквитка „Do not track”, така че технологията на Adobe повече не се използва.

Получатели/Категории получатели:
Когато Adobe или други доставчици на технически услуги имат достъп до Ваши данни за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно чл. 28 от ОРЗД.

8.2 Уеб проследяване чрез Adobe Target

Цел на обработването на данни/Правно основание: За да анализираме и оптимизираме нашия уебсайт, използваме софтуера Adobe Target на Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland). С Adobe Target на уебсайта могат да се извършват така наречените A/B тестове или многовариантни тестове. Софтуерът контролира модифицирана версия на уебсайта, в сравнение с оригиналната версия (различен дизайн или съдържание), за да открие предпочитаната от посетителя версия и да оптимизира уебсайта според нуждите на посетителя. В тези случаи вариантите също могат да бъдат постоянно контролирани за определени сегменти от посетители. Не се съхраняват или обработват лични данни. Не се обработва пълния IP адрес или данни, които позволяват да се правят заключения за отделни лица. Поведението на потребителите се оценява на базата на количествени методи и може да бъде разпознато чрез индивидуалния идентификатор. Тестовете и вариантите се контролират с помощта на "сесийни бисквитки" и "постоянни бисквитки". Първите се съхраняват само за времето, когато използвате нашия уебсайт. "Постоянни бисквитки" се използват за записване на информация за посетителите, които многократно посещават нашия уебсайт.

В рамките на тези цели правно основание за обработване на данните е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД - съгласие, дадено при приемането на "маркетинговите бисквитки". Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие занапред - кликнете на този линк.

Получатели/категории получатели: Информацията, която можем да съберем от използването на "бисквитката", се обработва от нас и Adobe. Лична информация за вас няма да бъде предавана.

8.3 Google Conversion Tool

Цел на обработването на данни/Правно основание: Нашата уеб страница използва Google Conversion Tool за псевдонимизиран вътрешен анализ на ефективността на представените реклами. Ако от друга уеб страница чрез кликване върху налична там реклама на Кауфланд (текстови реклами, рекламни банери) достигнете до нашата уеб страница, рекламният банер от тази друга уеб страница помества бисквитка във Вашия браузър. Когато при рекламния банер става дума за възложена в Google рекламна кампания, Google помества съответната бисквитка при кликване върху рекламния банер. Кауфланд и неговите партньори в проследяването на трафика не получават информация относно това до кои други уеб страници имате и сте имали достъп. В тази връзка ние не получаваме, не събираме и не обработваме каквато и да било информация, въз основа на която да може да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност. Данните, които събираме, се използват единствено за статистически анализи с цел проследяване ефективността на нашите рекламни кампании. Бисквитките се деактивират и губят своята валидност след изтичането на 30 дни.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни чрез използването на бисквитки, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

Ако не желаете да участвате в гореописания анализ, можете да деактивирате запазването на бисквитки чрез настройките на Вашия уеб браузър или като направите възражение тук  (или по-долу в т. 8.6).

Получатели/Категории получатели:
Информацията за Вас като анонимен посетител, достъпил до нашата уеб страница чрез рекламен банер на Kaufland, е получена от бисквитка, запазена на Вашия уеб браузър и обработвана анонимно от нас и от съответния наш партньор в проследяването на трафика (например Google). Ваши лични данни няма да бъдат предавани на трети лица.

8.4 Facebook Conversion технолоия

Цел на обработването на данни/Правно основание:
Използваме Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing услуги на нашата уеб страница. С помощта на Facebook Conversion Pixels, ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Това обаче не означава, че по този начин ние получаваме информация за другите уеб страници, които посещавате. Събраната с помощта на Facebook Conversion Pixel информация служи за изготвяне на статистики относно успешността и ползването на нашите реклами във Facebook. Съобразно изложеното,  ние не събираме и не получаваме каквато и да било информация, въз основа на която да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

С технологията Facebook Remarketing към потребители, които са посетили нашите интернет страници, отново може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците във Facebook. Това обаче не означава, че ние получаваме и събираме каквато и да било информация относно конкретния Facebook потребител, до когото е излъчена рекламата. Съобразно изложеното, ние не събираме и не получаваме каквато и да било информация, въз основа на която да идентифицираме конкретни потребители.  

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Kaufland произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

Можете да възразите срещу събирането и съхранението на лични данни по всяко време. За да направите това, е необходимо просто да кликнете тук (или по-долу в т. 8.6) и потвърдите възражението си на страницата, към която сте препратени.

Подробна информация за целите и обхвата на събирането и обработването на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройка за защита на Вашата лична сфера във Facebook ще намерите в Политиката за защита на лични данни на Facebook. Също така, чрез приложението Digital Advertising Alliance в САЩ, чрез приложението Digital Advertising Alliance of Canada в Канада, чрез приложението European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа или чрез настройките на Вашето крайно устройство, Ви се предоставя възможност за деактивиране, така че да не Ви се показват базирани на интересите онлайн реклами от Facebook и други участващи фирми.

Получатели/Категории получатели: С помощта на Facebook Conversion Pixels, ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Генерираната от бисквитката и/или графиките информация относно Вашето ползване на тази уеб страница се изпраща до сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Facebook използва получената по този начин информация, за да направи анализ на Вашето потребителско поведение във връзка с реклами във Facebook. Facebook евентуално предоставя тази информация и на трети лица, когато това е определено в закон или когато трети лица обработват тези данни от името на Facebook. Facebook не свързва Вашия IP адрес с други съхранени от Facebook данни.

8.5 Ретаргетиране и анализ на ефективността на рекламите чрез Double-click технологии

Цел на обработването на данни/Правно основание: Ние също така използваме Double-Click технологии за ретаргетиране на нашата уеб страница. Целта на Double-Click технологията е да разпознае предишните посетители на уеб страниците на Double-Click рекламодатели (уеб страници, приложения и бюлетини) за излъчването на персонализирани рекламни банери. Double-Click използва бисквитки, които не позволяват идентификация на посетителите на уеб страницата.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Kaufland произтича от необходимостта за оптимизиране на собствената уеб страница и подобряване на рекламните дейности. Може да възразите срещу събирането и обработването на лични данни, като използвате бисквитката Sizmek по всяко време. Трябва единствено да кликнете тук  (или по-долу в т. 8.6) и да потвърдите възражението си на страницата, до която сте препратени.

Получатели/Категории получатели: В момента, в който използвате същия уеб браузър, за да посетите други уеб страници, чиито оператори са Sizmek рекламодатели, информацията на постоянната Double-Click бисквитка е достъпна за тези оператори на уеб страници (посетени чрез използвания браузър), за да бъде излъчено съдържание с рекламна цел чрез рекламни банери, съобразено с нуждите на потребителя.

8.6 Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при използване на бисквитки

Срокът за съхранение при използване на бисквитки може да бъде намерен в нашата Политика за бисквитки. Ако в колоната „Процес“ е посочено „Постоянно“, бисквитката се съхранява за постоянно, докато съгласието за обработване на лични данни не бъде оттеглено, респективно не бъде направено възражение от страна на субекта на данни.

8.7 Обобщение на всички възможности за възражение

Изброените по-долу технологии за проследяване и анализ по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД са включени в нашата уеб страница. Вие можете да възразите срещу използването им с действие занапред, като кликнете върху съответните линкове:

 • За услуги от Adobe Webtracking System – кликнете тук.
 • За услуги от Google Conversion Tool – кликнете тук;
 • За услуги от Facebook conversion технологията – кликнете тук;
 • За  услуги, свързани с ретаргетиране и анализ на ефективността на рекламите чрез Double-click технологии – кликнете тук.

9. Включени звукови файлове от Soundcloud

За включването на звук и аудиофайлове ние използваме услугата SoundCloud на SoundCloud Limited. SoundCloud е онлайн музикална фирма за обмен и разпространение на аудиофайлове със седалище в Обединенето Кралство и филиал в Германия. Ако заредите някой от нашите уеб страници с аудиофайл, браузърът създава директна връзка със сървърите на Soundcloud. След това чрез прозореца Вие сами достигате до уеб страницата на Soundcloud. Ние нямаме влияние върху обема на данните и работата с Вашите данни от страна на Soundcloud Limited. За това Soundcloud Limited носи самостоятелна законова отговорност. Информация относно това ще намерите на следния линк: https://soundcloud.com/pages/privacy.

10. Включени видео файлове от Youtube

На някои второстепенни страници или понякога на главната страница на www.kaufland.bg временно може да има видеофайлове за преглед в прозорец на Youtube. Щом пуснете видеото, чрез прозореца автоматично достигате до уеб страницата www.youtube.com на Google Inc. Ние нямаме влияние върху обхвата на данните и работата с Вашите данни от страна на Google Inc., които се явяват вследствие на достъпа до уеб страницата на youtube. За това Google Inc. носи самостоятелна законова отговорност. Подробна информация за работата на Google с Вашите данни ще намерите на следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg

11. Ползване на Google Maps

На този уебсайт е възможно да бъдат използвани също така функции и съдържание на Google Maps. Това позволява да бъдат зареждани и показвани интерактивни карти директно на сайта, като по този начин Вие имате удобството да използвате функцията за преглед на карта, така напр. за да намерите филиали на Kaufland именно във Вашия район. Използването на Google Maps е допустимо с оглед изпълнение на легитимните цели на Kaufland да представя всякакви оферти по един по-удобен и привлекателен начин, като прави локациите, посочени на уебсайта, лесно откриваеми за потребителите. Тези цели обосновават легитимния интерес на Kaufland по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

При посещение на уебсайта доставчикът на Google Maps - Google Ireland Limited, получава информация, че Вие сте осъществили достъп до съответната подстраница на уебсайта на Kaufland. За да бъдат използвани функциите на Google Maps, е необходима обработката на Вашия IP-адрес като част от протичащата интернет комуникация. Тази обработка обикновено се осъществява на сървър на Google, находящ се в САЩ. Kaufland няма влияние върху специфичното обработване на данни чрез Google Maps.

За повече информация относно целта и обхвата на обработка на данни от страна на Google Maps, моля, запознайте се с политиката за поверителност на съответния доставчик. Там ще намерите и допълнителна информация относно Вашите права, както и възможните опции за настройка във връзка със защита на Вашата поверителност. Адрес и политика за поверителност на доставчика на Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, тук. Допълнителни условия за ползване на Google Maps / Google Earth можете да намерите тук.

12. Използване на дигиталния асистент

Имате възможност да използвате нашия текстов дигитален асистент.

12.1. Дигитален асистент


Цел на обработката на данните/правно основание: Свързването с дигиталния асистент се осъществява чрез уебсайта на Kaufland.

Обработват се следните категории лични данни:

 • данни, които сървърът съхранява при използването на дигиталния асистент (включително дата и продължителност на използването, данни за използваното крайно устройство, като например анонимизиран идентификатор на потребителя);
 • въведените текстови съобщения, които потребителите изпращат чрез дигиталния асистент;
 • лични данни, които предоставяте на дигиталния асистент, без да Ви бъдат поискани (например първото ви име).

Всички лични и други относими данни се анонимизират автоматично веднага след събирането им, така че Kaufland да не може да прави заключения за Вашата личност. Предоставянето на Вашите данни е доброволно. Обработката на данни е предпоставка за неограниченото функциониране на дигиталния асистент.

Правното основание за описаното обработване на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Основанието за обработването на данните, посочени в точка 13.1., с цел подобряване на комуникацията с клиентите, е легитимен интерес по смисъла на ОРЗД.

12.2. Протоколи на уеб сървъра


Когато използвате дигиталния асистент, обработваме датата и продължителността на посещението, както и броя на заявките по подразбиране, за да гарантираме сигурността на нашите IT-системи. Това обработване на данни се извършва изключително на анонимна основа.

Правното основание за описаното обработване на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Основанието за обработването на данните, посочени в точка 13.2., с цел гарантиране сигурността на IT-системите, е легитимен интерес по смисъла на ОРЗД.

13. Kaufland брошура във Viber

Цел на обработване на данните/правно основание: Можете да получавате нашата актуална Kaufland брошура (чрез линк) и маркетингови съобщения чрез Viber. За тази цел Viber обработва Вашия телефонен номер.

Правно основан за обработване на Вашите данни в рамките на получаването на актуални брошури и маркетингови съобщения във Viber е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1 буква a) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие занапред, като деактивирате услугата във Viber (напускане и изтриване на канала), след което повече няма да получавате актуални брошури и маркетингови съобщения чрез Viber.

Получатели/категории получатели: Вашият телефонен номер ще бъде обработван от Viber Media S.a.r.l, 2 Rue du Fosse, L --1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg и, ако е приложимо, на други дружества, свързани с Viber Media S.a.r.l. За повече информация относно целта и обхвата на обработка на Вашите данни от Viber Media S.a.r.l, моля, запознайте се с Политиката за защита на данните на Viber Media S.a.r.l, достъпна на следните линкове – Privacy Policy https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/ и GDPR privacy notice https://www.viber.com/en/terms/gdpr-privacy-rights/

Срок на съхранение/критерии за определяне на срока на съхранение: След оттегляне на Вашето съгласие Вие повече няма да получавате актуални брошури и маркетингови съобщения чрез Viber.

14. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни възможно най-цялостно от нежелан достъп. Освен защитата на работната среда ние прилагаме процедура за криптиране. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма чрез SSL протокол (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от страна на трети лица. Вие разпознавате това по заключения символ на ключ в лентата за статус на Вашия браузър и по това, че адресната лента започва с „https....”.

15. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от  ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от Kaufland за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване (член 17 от  ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

16. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg

Пощенски адрес:

 „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КДKaufland

 ул. „Скопие“ 1А

 гр. София 1233

Важна информация

Ravensburg Milchwerke GmbH изтегля превантивно от продажба:

K-free нискомаслена извара без лактоза
Баркод 4335896563589