Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Условия за провеждане на игра "Играй за един от три парти сета"

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Играй за един от три парти сета“ („Играта“).

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Играта се провежда от 22.11.2023 г. до 03.12.2023 г.. („Период на провеждане”).

1.4. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награда“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта, в това число в тегленето на печелившия участник.

2.2. Участник в Играта е всяко лице:

• разполагащо с активен профил в платформата tiktok.com и е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

2.3. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

3.2. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следните условия, като може да участва в Играта неограничен брой пъти:

- да хареса видеото, обявяващо играта;

- да тагне/отбележи двама приятели в коментар под видеото, обявяващо играта;

3.3. За участие в Играта желаещите трябва да изпълнят гореописаните условия в рамките на Периода на провеждане.

3.4. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили гореизброените условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да участва неограничен брой пъти.

3.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни от и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

IV. НАГРАДИ

4.1. Участието в Играта дава възможност на един участник да спечели един от три комплекта, съдържащи продукти собствени марки на Kaufland, наричани за краткост „парти сет“.

4.2. Коментарите следва да бъдат публикувани в TikTok от момента на публикуването на видеото, свързана с Играта, в профила на Kaufland България - в коментар под публикацията в TikTok най-късно до 23:59 часа на 03.12.2023 г (неделя). Отговори, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.3. Наградите ще бъдат изтеглени до 5 (пет) работни дни след приключването на играта на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция НЕЙТИВ ДИДЖИТАЛ ООД“, ["NATIVE”].

4.4. Печелившите Участници ще бъдат обявени с коментар под публикацията.

4.6. Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.7. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени/ предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8. Името на печелившите участници и наградата, която печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (kaufland.bg) след свързване и изрично потвърждение от страна на Участника, че е съгласен с това публикуване.

4.9. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Наградата ще бъде изпратена на печеливш участник до посочен от него адрес в срок до 3 (три) седмици от свързване с печелившия участник и предоставянето на адрес за доставка.

4.10. В случай че печеливш Участник не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни.

4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2. Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на изпълнение на настоящата Игра. Организаторът е назначил длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл: dataprotection@kaufland.bg и пощенски адрес: „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ул. „Скопие“ 1А, гр. София 1233.

5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

5.4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са:

- спрямо всички Участници: профилно име и акаунт в социалната платформа TikTok;

- спрямо печеливш Участник също и две имена (име и фамилия), населено място ,  точен адрес за доставка на наградата, телефонен номер и ЕГН по данъчни причини.

5.5. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившия участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

5.6. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за срокове, както следва:

- две имена и населено място на печелившия Участник ще бъдат публикувани на интернет страницата kaufland.bg при предоставено съгласие за това за срок не по-дълъг от 1 (една) година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия Участниик ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 10 (десет) години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 (един) месец, считано от обявяването на печелившия на интернет страницата на Kaufland.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Играта.

5.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

а) оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му/ й лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му/й данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му/ й данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му/ й данни;

5.8. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

5.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на kaufland.bg съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), достъпни на: kaufland.bg/lichni-danni.html.

5.10. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър и/ или социалната платформа TikTok. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

7.6. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от TikTok или друга социална мрежа.