Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Играй за подарък ваучер

Играй за подарък ваучер

Ако силно желание те води към Kaufland, послушай го - сигурно е на късмет. В периода 03.01. - 06.02.2022 г. ела в Kaufland и пазарувай за над 25 лева. Регистрирай касовата си бележка на тази страница и всяка седмица можеш да спечелиш ваучер за 100, 500 или 1 000 лева.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА ЗАПАЗИШ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА, КОЯТО СИ РЕГИСТРИРАЛ! БЕЗ НЕЯ НЕ МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ НАГРАДАТА СИ.

Играта продължава до 06 февруари 2022 г. Тегленията на наградите ще се състоят съответно на 10.01.2022 г., 17.01.2022 г., 24.01.2022 г., 31.01.2022 г. и 07.02.2022 г. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством наш външен партньор - "Алба център“, от телефонен номер 02/4240700. Имената на всички късметлии ще бъдат публикувани тук.

Кампанията се провежда във всички търговски обекти на Kaufland България в периода от 03.01.2022 г. до 06.02.2022 г. За да участват клиентите трябва да регистрират на kaufland.bg касов бон на стойност 25 или повече лева, получен в периода на кампанията от обектите на Кауфланд България. Успешната регистрация дава възможност за спечелване еднократно в рамките на кампанията на 1 от 500 ваучера за многократно пазаруване на стойност 100, 500 или 1000лв., валиден до 31.08.2022 г. във всички търговски обекти на Kaufland България. Всеки успешно регистриран касов бон участва в тегленето за награди само за седмицата, в която е регистриран.


Играта приключва на

Качване на снимка

Можеш да качиш само 1 снимка с размер до 5 мегабайта.

Тук трябва да качиш снимка на своята касова бележка, която показва направената покупка за минимум 25 лева.
5 Мв
0 1
Качване

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА "Играй за подарък ваучер"


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Играй за подарък ваучер“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 03.01.2022 г. до 06.02.2022 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лева, в периода на играта, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

3.2. Участникът може да регистрира всеки получен в периода на провеждане на кампанията касов бон от търговски обект на Кауфланд в България, на стойност 25 или повече лева на уеб страница kaufland.bg, като качи снимка на своя касов бон и попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни. Участникът следва да запази своя касов бон поне до приключване на играта.

3.2.1. Всяко лице, което прилага материали към формуляра за контакт на интернет страницата на Kaufland България, носи лична отговорност за материалите, представляващи обект на интелектуална собственост и/ или съдържащи лични данни. С действието на прилагане всяко лице гарантира и декларира, че материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и поема отговорност за съдържанието и разпространението им. При изпращане на данни за банкови карти, чувствителни лични данни, включително фотографии на лица, копия на оригинали, цялата комуникация ще бъде изтрита и регистрацията за участие на лицето ще бъде невалидна. С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е необходима допълнителна информация.

3.2.2. Успешна регистрация на касов бон за покупка от 25 лв., дава възможност за спечелване на ваучер за пазаруване на стойност 100, 500 или 1000лв.

3.3. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

3.4. Всеки касов бон може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж и участва в тегленето за награди САМО за седмицата, в която е регистриран.

3.5. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой различни касови бонове, но в рамките на Играта може да спечели само един ваучер за пазаруване .

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.6. За участие в тегленето за разпределение на награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

3.7. С попълването на онлайн формуляра, участникът дава съгласието си неговите две имена и населено място да бъдат публикувани на страницата на www.kaufland.bg за срок от една година, в случай че участникът спечели една от наградите в онлайн игрите.

3.8. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

4. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 / 3.2 от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да регистрира своя касов бон на сайта на играта.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

Общият брой и видът ваучерите за многократно пазаруване, е:

-    300 ваучера на стойност 100 лв.;

-    100 ваучера на стойност 500 лв.;

-    100 ваучера на стойност 1000 лв.;

Наградите са под формата на ваучер, който може да бъде използван като многократно разплащателно средство при следващо пазаруване в хипермаркети Kaufland.

Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване, могат да го използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 31.08.2022 г.

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на седмичните награди следва да бъдат отчетени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица.

4.4. Ваучерите за многократно пазаруване ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели в Кауфланд: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.5. Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 10.01.2022 г.

Теглене на 17.01.2022 г.

Теглене на 24.01.2022 г.

Теглене на 31.01.2022 г.

Теглене на 07.02.2022 г.

4.6. Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.

4.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Алба център“ ООД, ЕИК 203534666, телефонен номер 02/4240700, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

4.8. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.10. Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда, печелившият участник задължително следва да покаже печелившия касов бон на куриера и да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

4.11. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

4.12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

5.4. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и/или имейл адрес. Данните на печеливши участници, които ще бъдат обработвани са: три имена, ЕГН, населено място, телефонен номер и/или имейл адрес.

5.7. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници, ще бъдат предадени на:

- „Алба център“ ООД, ЕИК 203534666 за целите на свързване и уведомяване за печалба на награда по възлагане на Организатора, както и с цел осъществяване на доставка до адрес на клиент на печелившите ваучери за многократно пазаруване.

5.8. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него и в изпълнение на императивни нормативни разпоредби.

5.9. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове както следва:

- три имена и населено място на печелившите участници на ваучер за многократно пазаруване ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от 1 (една) година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на всички печеливши участници – три имена, ЕГН и адрес, ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец, считано от теглене, респективно обявяване на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

5.10. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: info@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните); Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.

5.11. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

5.12. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на: https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“.

5.13. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

6.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.4. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

7. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.